Druk nr 908 Z

1 kwietnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SKARBU PAŃSTWA I INFRASTRUKTURY

oraz

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 31 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 31 marca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 50, 53, 56, 57, 62 i 63.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków:

- senator Teresa Liszcz (pkt II ppkt 36 i 50 zestawienia wniosków),

- senator Teresa Liszcz, senator Adam Biela, senator Krzysztof Szydłowski oraz senator Zofia Skrzypek-Mrowiec (pkt II ppkt 59 zestawienia wniosków).

Przewodnicząca Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

Skarbu Państwa i Infrastruktury

(-) Teresa Liszcz

(-) Jerzy Suchański


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz niektórych innych ustaw

 

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek sen. A. Anulewicza

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 
 

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 27 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 55.

 

1)

w tytule ustawy wyrazy "niektórych innych ustaw" zastępuje się wyrazami "ustawy - Prawo spółdzielcze";

Poprawka KSPI poparta przez połączone komisje

2)

w art. 1 w pkt 2 w lit. a, ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz w innych kosztach jej zarządu, w częściach przypadających na ich lokale, przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Są one również obowiązane uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Poprawki nr 3 i 4 należy głosować łącznie.

 

3)

w art. 1 w pkt 2:

a) w lit. b:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"ust. 5-62 otrzymują brzmienie:",

- po ust. 5 dodaje się ust. 6-62 w brzmieniu:

"6. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5, solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

61. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

62. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca. Statut spółdzielni może określać inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy. Spółdzielnia jest obowiązana przedstawić kalkulację wysokości opłat na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.",

b) skreśla się lit. c;

Poprawka KUP, KSPI poparta przez połączone komisje

4)

w art. 1:

a) w pkt 2

- w lit. d, w ust. 63 wyrazy "ust. 1, 2, 4 i 5" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2, 4 i 5",

- w lit. e w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 8 otrzymuje" zastępuje się wyrazami "ust. 7 i 8 otrzymują" oraz przed ust. 8 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.",

b) w pkt 16, w art. 1710 wyrazy "ust. 1, 2, 4 i 5" zastępuje się wyrazami "ust. 1, 11 i 5",

c) w pkt 19, w art. 1714 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 11";

Poprawka KUP, KSPI poparta przez połączone komisje

5)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

"Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.";

Poprawka KUP, KSPI poparta przez połączone komisje

6)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a, w ust. 1 w pkt 1 wyraz "przypadających" zastępuje się wyrazem "przypadającej";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Poprawki nr 7 i 64 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 8, 9, 10 i 12.

 

7)

w art. 1:

a) w pkt 6 w lit. a, w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części; przepis art. 461 stosuje się odpowiednio.",

b) w pkt 7 w lit. a, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części.",

c) skreśla się pkt 8;

Poprawka sen. G. Niskiego

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 8 wyklucza głosowanie poprawek nr 9 i 10.

 

8)

w art. 1:

a) w pkt 6 w lit. a, w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego; statut może przewidywać prawo członka spółdzielni do zmniejszenia tej różnicy o określoną część lub całość wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię ze środków publicznych lub z innych środków, zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu; przepis art. 461 stosuje się odpowiednio.",

b) w pkt 7 w lit. a, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego; statut może przewidywać prawo członka spółdzielni do zmniejszenia tej różnicy o określoną część lub całość wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię ze środków publicznych lub z innych środków, zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.";

Poprawka KSPI

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10.

 

9)

w art. 1:

a) w pkt 6:

- w lit. a, w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części; różnica ta podlega zmniejszeniu o 75% wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię ze środków publicznych lub z innych środków, zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu, chyba że statut zawiera postanowienie korzystniejsze dla członków.",

- dodaje się lit. a1 w brzmieniu:

"a1) po ust. 3 dodaje się ust. 31 w brzmieniu:

"31. Wpływy z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal oraz w pozostałej części na uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni.",",

b) w pkt 7:

- w lit. a, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części; różnica ta podlega zmniejszeniu o 75% wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię ze środków publicznych lub z innych środków, zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu, chyba że statut zawiera postanowienie korzystniejsze dla członków.",

- w lit. b w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 4 i 5" zastępuje się wyrazami "ust. 3-5" oraz przed ust. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wpływy z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal oraz w pozostałej części na uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni.",

c) dodaje się pkt 29a w brzmieniu:

"29a) uchyla się art. 461;";

Poprawka senatorów: A. Kurskiej, K. Jurgiela

10)

w art. 1:

a) w pkt 6:

- w lit. a, w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części; różnica ta podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię ze środków publicznych lub z innych środków, zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu, chyba że statut zawiera postanowienie korzystniejsze dla członków.",

- dodaje się lit. a1 w brzmieniu:

"a1) po ust. 3 dodaje się ust. 31 w brzmieniu:

"31. Wpływy z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal oraz w pozostałej części na uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni.",",

b) w pkt 7:

- w lit. a, pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego całego wkładu mieszkaniowego albo jego części; różnica ta podlega zmniejszeniu o 50% wartości pomocy uzyskanej przez spółdzielnię ze środków publicznych lub z innych środków, zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu, chyba że statut zawiera postanowienie korzystniejsze dla członków.",

- w lit. b w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 4 i 5" zastępuje się wyrazami "ust. 3-5" oraz przed ust. 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wpływy z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal oraz w pozostałej części na uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni.",

c) dodaje się pkt 29a w brzmieniu:

"29a) uchyla się art. 461;";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

11)

w art. 1 w pkt 7 w lit. a w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 1" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako tiret drugie i dodaje się tiret pierwsze w brzmieniu:

"- pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

2) spłaty przypadającego na ten lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61 ust. 5,

3) spłaty przypadających na ten lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,",";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

12)

w art. 1 skreśla się pkt 8;

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

13)

w art. 1 skreśla się pkt 12;

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

14)

w art. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) uchyla się art. 178;";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 15 wyklucza głosowanie poprawek nr 16, 17, 18 i 19.

 

15)

w art. 1 skreśla się pkt 24 i 25;

Poprawka sen. G. Niskiego

16)

w art. 1 w pkt 24, w art. 241 w ust. 1 wyrazy "wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej" zastępuje się wyrazami "liczby lokali";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

17)

w art. 1 w pkt 24, w art. 241 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do rozliczeń między właścicielami, o których mowa w ust. 1, a spółdzielnią stosuje się odpowiednio przepisy o podziale spółdzielni.";

Poprawka KUP poparta przez mniejszość połączonych komisji

18)

w art. 1 w pkt 25, w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy "z zastrzeżeniem" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem";

Poprawka KUP, KSPI poparta przez połączone komisje

19)

w art. 1 w pkt 25, w ust. 3 po wyrazach "art. 241" dodaje się wyrazy "oraz art. 26";

Poprawka KUP, KSPI poparta przez połączone komisje

20)

w art. 1 w pkt 26, w art. 39 w ust. 1 po wyrazach "który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu" dodaje się wyrazy "albo ponieśli je jego poprzednicy prawni";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

21)

w art. 1:

a) w pkt 26, w art. 39 w ust. 1 skreśla się wyrazy "po uprzednim przyjęciu najemcy w poczet członków",

b) w pkt 30 w lit. b, w ust. 2 skreśla się wyrazy "i ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu",

c) w pkt 31 w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 2 otrzymuje" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 3 otrzymują" oraz po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym w art. 39 i 48, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.";

Poprawka KUP, KSPI poparta przez połączone komisje

22)

w art. 1 w pkt 26, w art. 39 w ust. 2 wyrazy "członka spółdzielni" zastępuje się wyrazem "najemcę";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

23)

w art. 1 w pkt 26, w art. 39 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się także w przypadku złożenia pisemnego żądania przez członka spółdzielni będącego najemcą lokalu użytkowego, w tym garażu, albo najemcą pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, jeżeli członek spółdzielni poniósł w części nakłady na budowę tego lokalu, garażu lub pracowni.";

Poprawka sen. A. Bieli

24)

w art. 1 w pkt 30 w lit. a w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 11 i 12" zastępuje się wyrazami "ust. 11-13" oraz po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

"13. Jeżeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie, najemcy są zwolnieni od wpłaty wkładu mieszkaniowego.";

Poprawka KSPI poparta przez połączone komisje

25)

w art. 1 w pkt 30 w lit. b, w ust. 2 wyrazy "jest uwarunkowane złożeniem przez najemcę deklaracji członkowskiej i przyjęciem" zastępuje się wyrazami "jest uzależnione od złożenia przez najemcę deklaracji członkowskiej i przyjęcia";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

26)

w art. 1 w pkt 31, w ust. 2 skreśla się wyrazy ", nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni";

Poprawka KUP, KSPI poparta przez połączone komisje

27)

skreśla się art. 2;

Poprawka KSPI poparta przez połączone komisje

28)

w art. 3 w pkt 1, w art. 16a przed § 1 dodaje się § ... w brzmieniu:

"§ .... Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków równe.";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

29)

w art. 3 w pkt 1, w art. 16a w § 2 wyrazy "jeśli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeśli" zastępuje się wyrazami "jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

30)

w art. 3 w pkt 1, w art. 16a skreśla się § 4;

Poprawka KUP, KSPI poparta przez połączone komisje

31)

w art. 3 w pkt 1, w art. 16a dodaje się § 7 w brzmieniu:

"§ 7. Przepisy ustawy, statut oraz umowy zawierane przez spółdzielnię z jej członkami określają prawa i obowiązki członków wynikające ze stosunków prawnych pochodnych od członkostwa w spółdzielni.";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

32)

w art. 3 w pkt 1:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"art. 18 otrzymuje brzmienie:",

b) art. 16a oznacza się jako art. 18,

c) w dotychczasowym art. 16a w § 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności.";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

33)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24 przed § 1 dodaje się § ... w brzmieniu:

"§ .... Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka.";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

34)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24:

a) w § 1 wyrazy "lub z powodu" zastępuje się wyrazami "albo z powodu",

b) w § 3 użyty trzykrotnie wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo",

c) w § 4 użyty trzykrotnie wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo",

d) w § 5 użyty dwukrotnie wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo",

e) w § 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W wypadku wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je.";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

35)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24:

a) w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Statut określa przyczyny wykluczenia.",

b) w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Statut określa przyczyny wykreślenia.";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

36)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24 w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Członek niewykonujący praw lub obowiązków statutowych przez okres dłuższy niż rok może być wykreślony ze spółdzielni.";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

37)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24 w § 5 w pkt 2 wyrazy "przepis art. 32" zastępuje się wyrazami "przepisy art. 42";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

38)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24 w § 6 wyrazy "biegnie od następnego dnia po dniu" zastępuje się wyrazami "biegnie od dnia";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

39)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24 § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Jeżeli statut nie przewiduje postępowania wewnątrzspóldzielczego, termin do wniesienia odwołania, o którym mowa w § 5 pkt 1, wynosi miesiąc od dnia doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym walnym zgromadzeniu, nie później jednak niż w ciągu dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania. Odwołujący się członek spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie walnego zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

40)

w art. 3 w pkt 2, w art. 24 § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia;

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady;

3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia;

4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 41 wyklucza głosowanie poprawki nr 42.

 

41)

w art. 3 w pkt 3, art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. § 1. Statut może stanowić, że w określonych w nim sprawach między członkiem a spółdzielnią, członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały organu spółdzielni do innego wskazanego w statucie organu spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. W tym wypadku statut powinien określać zasady i tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego, a w szczególności terminy wniesienia i rozpatrzenia odwołania.

§ 2. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

§ 3. Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 42 wyklucza głosowanie poprawki nr 43.

 

42)

w art. 3 w pkt 3, w art. 32 skreśla się § 6;

Poprawka KSPI

43)

w art. 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) uchyla się art. 33;";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

44)

w art. 3 skreśla się pkt 4;

Poprawka sen. G. Niskiego

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 45 wyklucza głosowanie poprawki nr 46.

 

45)

w art. 3 skreśla się pkt 5;

Poprawka sen. G. Niskiego

46)

w art. 3 w pkt 5, w § 4 po wyrazach "Członek spółdzielni" dodaje się wyrazy "niebędący przedstawicielem";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

47)

w art. 3 w pkt 6, art. 42 otrzymuje brzmienie:

"Art. 42. § 1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

§ 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

§ 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

§ 4. Każdy członek spółdzielni lub zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

§ 5. Jeżeli zarząd wytacza powództwo, spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez radę nadzorczą, a spółdzielnię, w której nie powołuje się rady nadzorczej, pełnomocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla spółdzielni.

§ 6. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

§ 7. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w § 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.

§ 8. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w § 6, jeżeli utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.

§ 9. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów.";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 48 wyklucza głosowanie poprawki nr 49.

 

48)

w art. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w art. 56 po § 1 dodaje się § la w brzmieniu:

"§ la. Nie można być jednocześnie członkiem rady albo zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni.";";

Poprawka KUP poparta przez mniejszość połączonych komisji

49)

w art. 3 w pkt 8, w § 1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Nie można być jednocześnie członkiem rady i zarządu tej samej spółdzielni.";

Poprawka KSPI poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 50 wyklucza głosowanie poprawki nr 51.

 

50)

w art. 3 w pkt 9, w art. 58 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu:

"§ 2. Jeżeli spółdzielnia nie wytoczy powództwa o naprawienie szkody, o której mowa w § 1, w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy członek może wnieść na rzecz spółdzielni powództwo o naprawienie wyrządzonej jej szkody.

§ 3. Jeżeli powództwo, o którym mowa w § 2, okaże się nieuzasadnione, a członek, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną pozwanemu.";

Poprawka sen. T. Liszcz poparta przez połączone komisje

51)

w art. 3 w pkt 9, w art. 58 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu:

"§ 2. Jeżeli spółdzielnia nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy członek może wnieść powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółdzielni.

§ 3. Jeżeli powództwo, o którym mowa w § 2, okaże się nieuzasadnione, a członek, wnosząc je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną spółdzielni.";

Poprawka KUP

52)

w art. 3 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) w art. 59 § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Członkowie spółdzielni pozostający z tą spółdzielnią w stosunku pracy tworzą odrębną grupę członkowską (grupy członkowskie). Nie dotyczy to spółdzielni pracy.";";

Poprawka sen. K. Jurgiela

53)

w art. 3 w pkt 11 w lit. a, w § 1a wyraz "spółdzielczy" zastępuje się wyrazem "rewizyjny";

Poprawka KUP, KSPI poparta przez połączone komisje

54)

w art. 3 skreśla się pkt 12;

Poprawka KSPI, sen. G. Niskiego

55)

w art. 3 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) po art. 109 dodaje się art. 109a w brzmieniu:

"Art. 109a. § 1. Członkowie spółdzielni, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnienia, mogą na podstawie uchwały podjętej większością głosów tych członków wystąpić do zarządu spółdzielni z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podziale spółdzielni w ten sposób, że z tej jednostki organizacyjnej albo części majątku zostanie utworzona nowa spółdzielnia. W zakresie reprezentacji tych członków stosuje się odpowiednio przepisy o zakładaniu spółdzielni.

§ 2. Zarząd spółdzielni jest obowiązany niezwłocznie przygotować dokumenty niezbędne do podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale oraz udostępnić je członkom żądającym podziału.

§ 3. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę odmawiającą podziału tylko ze względu na ważne interesy gospodarcze dotychczasowej spółdzielni lub istotne interesy jej członków.

§ 4. W razie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały odmawiającej podziału spółdzielni albo uchwały o podziale naruszającej istotne interesy członków występujących z żądaniem podziału, członkowie, którzy wystąpili z takim żądaniem, mogą w terminie sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale.

§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio w razie nierozpatrzenia przez walne zgromadzenie zgłoszonego przez członków żądania w terminie trzech miesięcy od dnia jego doręczenia.

§ 6. W razie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale niezawierającej wszystkich składników treści tej uchwały określonych w art. 108 § 2, członkowie zgłaszający żądanie podziału mogą wystąpić do zarządu spółdzielni z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia uzupełniającej uchwały o podziale. Przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Przepisy § 2-6 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z żądaniem podziału występuje organ spółdzielni powołany do reprezentowania członków, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni.

§ 8. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale spółdzielni zawierająca wszystkie składniki treści określone w art. 108 § 2 oraz prawomocne orzeczenie sądu zastępujące taką uchwałę stanowią podstawę do dokonania stosownych wpisów w rejestrze i w księdze wieczystej.";";

Poprawka KUP poparta przez mniejszość połączonych komisji

56)

w art. 3 dodaje się pkt 12b w brzmieniu:

"12b) w art. 257 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule stosuje się odpowiednio przepisy części I, z wyjątkiem art. 24 § 3 i 5-8 , art. 32 i 33, a w odniesieniu do związków rewizyjnych także art. 67, 75-78 oraz przepisów ustawy dotyczących udziałów i wkładów. Przepisy art. 42 stosuje się odpowiednio również do uchwał rady związku.";";

Poprawka KUP, KSPI poparta przez połączone komisje

57)

w art. 3 w pkt 13, w art. 267c w pkt 4 użyte dwukrotnie w różnym przypadku wyrazy "zebrania przedstawicieli" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "zebranie przedstawicieli";

Poprawka KUP, KSPI poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 58 wyklucza głosowanie poprawek nr 59

i 60.

 

58)

w art. 3 w pkt 13, po w art. 267d dodaje się art. 267e w brzmieniu:

"Art. 267e. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej albo jej likwidatorem, dopuszcza do tego, że spółdzielnia wbrew przepisom ustawy:

1) nie występuje z wnioskiem do właściwego organu w sprawie połączenia lub podziału nieruchomości lub nie podejmuje czynności związanych z rozgraniczeniem oraz połączeniem nieruchomości, a także ewidencją gruntów i budynków,

2) nie określa przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w przypadku złożenia wniosku o wyodrębnienie własności lokalu w danej nieruchomości,

3) nie zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności do lat 5 i grzywnie.";

Poprawka senatorów: Z. Janowskiej, J. Szafrańca

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 59 wyklucza głosowanie poprawki nr 60.

 

59)

w art. 3 w pkt 13, po w art. 267d dodaje się art. 267e w brzmieniu:

"Art. 267e. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej albo jej likwidatorem, dopuszcza do tego, że spółdzielnia wbrew przepisom ustawy:

1) nie występuje z wnioskiem do właściwego organu w sprawie połączenia lub podziału nieruchomości lub nie podejmuje czynności związanych z rozgraniczeniem oraz połączeniem nieruchomości, a także ewidencją gruntów i budynków,

2) nie określa przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w przypadku złożenia wniosku o wyodrębnienie własności lokalu w danej nieruchomości,

3) nie zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.";

Poprawka senatorów: A. Bieli, K. Szydłowskiego, Z. Skrzypek-Mrowiec, T. Liszcz poparta przez mniejszość połączonych komisji

60)

w art. 3 w pkt 13, w art. 267c dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) nie wykonuje przepisów art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591)";

Poprawka sen. K. Jurgiela

61)

dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. W przypadku wystąpienia przed dniem 15 stycznia 2003 r. z żądaniem przeniesienia własności na podstawie art. 12 ust. 1, art. 39 ust. 1 lub 4, art. 47 lub art. 48 ust. 1 ustawy nowelizowanej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, nie stosuje się przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 1714 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy nowelizowanej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym od tego dnia.";

Poprawka senatorów: A. Bieli, K. Szydłowskiego, Z. Janowskiej, Z. Skrzypek-Mrowiec, J. Szafrańca, T. Liszcz poparta przez mniejszość połączonych komisji

62)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. 1. Do oceny skutków zdarzeń prawnych stosuje się przepisy obowiązujące w dniu, w którym zdarzenia te nastąpiły.

2. Jeżeli wykluczenie albo wykreślenie członka ze spółdzielni, które nastąpiło na podstawie przepisów dotychczasowych, nie stało się skuteczne przed dniem wejścia niniejszej ustawy w życie, stosuje się art. 24 § 9 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym przez niniejszą ustawę.

3. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze wszczęte przed dniem wejścia niniejszej ustawy w życie toczy się według przepisów dotychczasowych.";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

63)

w art. 5 w ust. 1 wyraz "rejestru" zastępuje się wyrazami "Krajowego Rejestru Sądowego";

Poprawka KUP poparta przez połączone komisje

64)

w art. 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W przypadku wystąpienia przez członka spółdzielni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z żądaniem przekształcenia przysługującego mu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, do zasad rozliczeń z tytułu tego przekształcenia stosuje się postanowienia statutu spółdzielni obowiązujące w dniu wystąpienia z żądaniem przez członka.".

Poprawka sen. G. Niskiego