Druk nr 909

15 marca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 99. posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r. ustawę

o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych.

Z poważaniem

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


USTAWA

z dnia 11 marca 2005 r.

o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

Art. 1.

W ustawie z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 199, poz. 1934 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 293, Nr 109, poz. 1160 i Nr 173, poz. 1808) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12:

a) uchyla się ust. 2,

b) uchyla się ust. 7;

2) w art. 17 w ust. 1 uchyla się pkt 3.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 21 sierpnia 2004 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Włodzimierz Cimoszewicz