Druk nr 909 Z

1 kwietnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWSTWA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 1 kwietnia 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodnicząca Komisji

Ustawodawstwa i Praworządności

(-) Teresa Liszcz


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

 

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek
KUP
poparty pr
zez komisję

II.

Wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 
 

Uwaga:

Poprawki nr 1, 2 i 3 należy głosować łącznie.

 

1)

w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 17:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 3,

- w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) wytwarza biokomponenty z surowców rolniczych zebranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz produktów ubocznych i odpadów powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 50% wartości wytworzonych, magazynowanych lub wprowadzonych do obrotu biokomponentów - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6;",

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) minister właściwy do spraw rynków rolnych - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 6;";

Poprawka sen.
J. Szafrańca

2)

po art. 1 dodaje się art. 1a i 1b w brzmieniu:

"Art. 1a. 1. Do dnia 30 kwietnia 2013 r. biokomponenty mogą być wytwarzane wyłącznie z:

1) surowców rolniczych zebranych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) produktów ubocznych i odpadów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Na obszarach, na których wprowadzono stan klęski żywiołowej, dopuszcza się wytwarzanie biokomponentów z:

1) surowców rolniczych zebranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) produktów ubocznych i odpadów powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2a. Producenci, pierwsi przetwórcy lub wytwórcy wytwarzający w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy biokomponenty z:

1) surowców rolniczych zebranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) produktów ubocznych i odpadów powstałych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązani są dostosować prowadzoną działalność do art. 1a niniejszej ustawy, w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.";

Poprawka sen.
J. Szafrańca

3)

w art. 2 wyrazy "art. 1 pkt 2" zastępuje się wyrazami "art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze".

Poprawka sen.
J. Szafrańca