Druk nr 910 A

25 marca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

o uchwalonej przez Sejm w dniu 11 marca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 15 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 marca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 4 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w ust. 1" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit a oraz dodaje się lit b w brzmieniu:

"b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach;";";

2)

w art. 1 w pkt 7 w lit. c w tiret drugim, w pkt 11 po wyrazach "członków spółdzielni będących właścicielami lokali" dodaje się wyrazy ", osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali," oraz wyrazy "ust. 1, 2, 4 i 5" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2, 4 i 5";

3)

w art. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

"7a) w art. 23 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się również do towarów opodatkowanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5.";

7b) w art. 24 w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki na zasadach odpowiadającym regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5;";";

4)

w art. 1 w pkt 10 lit a otrzymuje brzmienie:

"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.",";

5)

w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu mierzona jest po podłodze pomiędzy przednią szybą a tylną szybą lub drzwiami tyłu nadwozia pojazdu, w odniesieniu do dolnych krawędzi tych szyb lub najdalej wysuniętych punktów dolnych krawędzi tych szyb lub dolnej krawędzi drzwi tyłu nadwozia;";

6)

w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ust. 4 w pkt 3 wyraz "odkrytą" zastępuje się wyrazem "otwartą";

7)

w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ust. 5 wyrazy "Wymagania dla pojazdów samochodowych określone w ust. 4 pkt 1-4 określa się" zastępuje się wyrazami "Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się";

8)

w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 6 wyrazy "ust. 3-5" zastępuje się wyrazami "ust. 3-5c";

9)

w art. 1 w pkt 19 przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3;",";

10)

w art. 1 w pkt 20, w art. 89b w ust. 1 wyrazy "30 dni" zastępuje się wyrazami "28 dni";

11)

w art. 1 w pkt 22 w lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych.",";

12)

art. 1 w pkt 30:

a) w lit c, w ust. 10 w pkt 5 wyrazy "art. 120 ust. 4" zastępuje się wyrazami "ust. 4 i 5",

b) po lit c dodaje się lit d - h w brzmieniu:

"d) w ust. 11 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Przepisy ust. 4 i 5 mogą mieć również zastosowanie do dostawy:",

e) ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie:

"12. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w ust. 11 pkt 1, kwotę nabycia, którą należy uwzględnić przy obliczaniu marży, o której mowa w ust. 4 i 5, przyjmuje się w wysokości równej kwocie podstawy opodatkowania zastosowanej przy imporcie towarów powiększonej o należny podatek z tytułu tego importu.

13. Przepis ust. 11 stosuje się w przypadku, gdy podatnik zawiadomił na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania zgodnie z ust. 4 i 5 przed dokonaniem dostawy. Zawiadomienie jest ważne przez okres 2 lat, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego. Po tym okresie, jeżeli podatnik chce stosować procedurę polegającą na opodatkowaniu marży, musi ponownie złożyć to zawiadomienie.",

f) ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie:

"15. Jeżeli podatnik oprócz zasad, o których mowa w ust. 4, stosuje również ogólne zasady opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3, z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy, o której mowa w ust. 4 i 5, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tym przepisie.

16. Podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy opodatkowaniu podlega marża.",

g) w ust. 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dzieł sztuki nabytych od podatnika niebędącego podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i 5.",

h) ust. 18 - 20 otrzymują brzmienie:

"18. Przepisu ust. 17 nie stosuje się w sytuacji, gdy dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem na zasadach innych niż określone w ust. 4 i 5.

19. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie z ust. 4 i 5.

20. W przypadku eksportu towarów dokonywanego przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5, do którego mają zastosowanie zasady opodatkowania zgodne z ust. 4, marża podlega opodatkowaniu stawką 0 %.";";

13)

w art. 1 w pkt 31, w ust. 8a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zarejestrowanie jako podatnika podatku;";

14)

w art. 1 w pkt 31, w ust. 8a w pkt 5 skreśla się wyrazy "i utrzymywanie przez cały okres działalności podmiotu,";

15)

w art. 1 w pkt 32 wyraz "sprzedaż" zastępuje się wyrazem "sprzedaży";

16)

w art. 1 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

"32a) art. 174 otrzymuje brzmienie:

"Art. 174. W przypadkach, o których mowa w art. 120, procedura polegająca na opodatkowaniu marży ma zastosowanie do dostaw towarów nabytych lub uprzednio importowanych przez podatników, o których mowa w art. 120 ust. 4 i 5, po dniu 30 kwietnia 2004 r.";";

17)

w art. 1 w pkt 34 w lit b w drugim tiret, pkt 5a otrzymuje brzmienie:

"5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,";

18)

w art. 7 wyrazy "1 kwietnia 2005 r." zastępuje się wyrazami "1 czerwca 2005 r.";

19)

w art. 7 wyrazy "art. 1 pkt 17, który wchodzi" zastępuje się wyrazami "art. 1 pkt 17, pkt 19 lit. ... oraz lit. a w zakresie dotyczącym ust. 3a pkt 6, pkt 35 oraz art. 2, 4 i 5, które wchodzą".