Druk nr 910 Z

1 kwietnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 31 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 31 marca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 i 37.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Jerzy Markowski dokonał zmiany treści swoich wniosków (pkt 15, 25 i 35 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Uwaga:

Poprawki nr 1, 6, 7, 23 i 29 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 24.

1)

w art. 1 w pkt 4 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w ust. 1" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit a oraz dodaje się lit b w brzmieniu:

"b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach;";";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 3a po wyrazach "wykonania albo ich wykonanie" dodaje się wyrazy ", w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi";

Poprawka senatorów: K. Kutza,J. Markowskiego poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 3, 5 i 16 należy głosować łącznie.

3)

w art. 1 w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania części należności.",";

Poprawka sen.
J. Markowskiego poparta przez komisję

4)

w art. 1 w pkt 7 w lit. c w tiret drugim, w pkt 11 po wyrazach "członków spółdzielni będących właścicielami lokali" dodaje się wyrazy ", osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali," oraz wyrazy "ust. 1, 2, 4 i 5" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2, 4 i 5";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

5)

w art. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) w art. 20 w ust. 3 skreśla się zdanie drugie;";

Poprawka sen.
J. Markowskiego poparta przez komisję

6)

w art. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

"7a) w art. 23 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"13. Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się również do towarów opodatkowanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5.";

7b) w art. 24 w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, opodatkowanych podatkiem od wartości dodanej w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki na zasadach odpowiadającym regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5;";";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

7)

w art. 1 w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.",";

 

Poprawka KGFP poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 8 i 9 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 10

8)

w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ust. 4:

a) w pkt 1 wyrazy "części bagażowej" zastępuje się wyrazami "części przeznaczonej do przewozu ładunków",

b) w pkt 3 wyrazy "część bagażową" zastępuje się wyrazami "część przeznaczoną do przewozu ładunków";

Poprawka sen.
G. Ferenc poparta przez komisję

9)

w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;";

Poprawka sen.
J. Markowskiego poparta przez komisję

10)

w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu mierzona jest po podłodze pomiędzy przednią szybą a tylną szybą lub drzwiami tyłu nadwozia pojazdu, w odniesieniu do dolnych krawędzi tych szyb lub najdalej wysuniętych punktów dolnych krawędzi tych szyb lub dolnej krawędzi drzwi tyłu nadwozia;";

Poprawka KGFP

11)

w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ust. 4 w pkt 3 wyraz "odkrytą" zastępuje się wyrazem "otwartą";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

12)

w art. 1 w pkt 17 w lit. a, w ust. 5 wyrazy "Wymagania dla pojazdów samochodowych określone w ust. 4 pkt 1-4 określa się" zastępuje się wyrazami "Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawki nr 14.

13)

w art. 1 w pkt 17 w lit. c, ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przepisy ust. 3-5c stosuje się odpowiednio do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, z tym że do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 3, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 - nie więcej jednak niż 6 000 zł.";

Poprawka sen.
J. Markowskiego pop
arta przez komisję

14)

w art. 1 w pkt 17 w lit. c, w ust. 6 wyrazy "ust. 3-5" zastępuje się wyrazami "ust. 3-5c";

Poprawka KGFP

15)

w art. 1 w pkt 17:

a) w lit. c, w ust. 7:

- w zdaniu pierwszym po wyrazie "samochody" dodaje się wyrazy "osobowe oraz inne pojazdy samochodowe",

- zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6 000 zł.",

b) w lit. d, w ust. 7a po wyrazie "samochodów" dodaje się wyrazy "osobowych oraz innych pojazdów samochodowych" oraz po wyrazie "samochody" dodaje się wyrazy "i pojazdy";

Poprawka sen.
J. Markowskiego poparta przez komisję

16)

w art. 1 w pkt 18:

a) przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a, zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego. Jeżeli przeprowadzone postępowanie wykaże zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.",",

b) po lit. a dodaje się lit. a1 w brzmieniu:

"a1) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, wlicza się obrót z tytułu otrzymania należności, dla którego obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 12 albo art. 20 ust. 3, pod warunkiem przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej kwocie podatku jaka byłaby należna gdyby obrót ten dotyczył dostawy towarów na terytorium kraju, do czasu przedstawienia dokumentów potwierdzających eksport towarów albo wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, objętych tą należnością ",";

Poprawka sen.
J. Markowskiego poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 17 i 37 należy głosować łącznie.

17)

w art. 1 w pkt 19 przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3;",";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

18)

w art. 1 w pkt 20, w art. 89a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Korekta podatku należnego może nastąpić w rozliczeniu za okres rozliczeniowy następujący po miesiącu, w którym dłużnik otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.";

Poprawka sen.
J. Markowskiego poparta przez komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 19 wyklucza głosowanie poprawki nr 20.

19)

w art. 1 w pkt 20, w art. 89b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6, i nieuregulowania należności w terminie 28 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (dłużnik) jest obowiązany do pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia lub w którym otrzymał te faktury.";

Poprawka sen.
J. Markowskiego poparta przez komisję

20)

w art. 1 w pkt 20, w art. 89b w ust. 1 wyrazy "30 dni" zastępuje się wyrazami "28 dni";

Poprawka KGFP

21)

w art. 1 w pkt 22 w lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4 a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych.",";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

22)

w art. 1 w pkt 24, w art. 93 w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) podmiot złożył oświadczenie, że:

a) nabyte towary i usługi służyć będą do czynności opodatkowanych lub do czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, które zostaną wykonane nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania ostatniej faktury stwierdzającej nabycie tych towarów lub usług albo w przypadku importu towarów - od dnia otrzymania ostatniego dokumentu celnego,

b) w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania czynności, o których mowa w lit. a, do końca następnego roku, nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku określonego w art. 113 ust. 1 lub 8."

b) skreśla się pkt 5;

Poprawka sen.
J. Markowskiego popa
rta przez komisję

23)

art. 1 w pkt 30:

a) w lit. b, w lit. b wyrazy "ust. 4" zastępuje się wyrazami "ust. 4 i 5",

b) w lit. c, w ust. 10:

  • w zdaniu wstępnym wyrazy "Przepis ust. 4 dotyczy" zastępuje się wyrazami "Przepisy ust. 4 i 5 dotyczą"
  • w pkt 3 wyrazy "ust. 4" zastępuje się wyrazami "ust. 4 i 5",
  • w pkt 5 wyrazy "art. 120 ust. 4" zastępuje się wyrazami "ust. 4 i 5",

c) po lit. c dodaje się lit. d - h w brzmieniu:

"d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Przepisy ust. 4 i 5 mogą mieć również zastosowanie do dostawy:

1) dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5;

2) dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;

3) dzieł sztuki nabytych od podatnika, o którym mowa w art. 15, innego niż wymieniony w ust. 4 i 5, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7 %.",

e) ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie:

"12. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w ust. 11 pkt 1, kwotę nabycia, którą należy uwzględnić przy obliczaniu marży, o której mowa w ust. 4 i 5, przyjmuje się w wysokości równej kwocie podstawy opodatkowania zastosowanej przy imporcie towarów powiększonej o należny podatek z tytułu tego importu.

13. Przepis ust. 11 stosuje się w przypadku, gdy podatnik zawiadomił na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania zgodnie z ust. 4 i 5 przed dokonaniem dostawy. Zawiadomienie jest ważne przez okres 2 lat, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego. Po tym okresie, jeżeli podatnik chce stosować procedurę polegającą na opodatkowaniu marży, musi ponownie złożyć to zawiadomienie.",

f) ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie:

"15. Jeżeli podatnik oprócz zasad, o których mowa w ust. 4 i 5, stosuje również ogólne zasady opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3, z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy, o której mowa w ust. 4 i 5, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tym przepisie.

16. Podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy opodatkowaniu podlega marża.",

g) w ust. 17:

    • zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"W zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarów opodatkowanych zgodnie z ust. 4 i 5, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez tego podatnika:",

    • pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dzieł sztuki nabytych od podatnika niebędącego podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i 5.",

h) ust. 18 - 20 otrzymują brzmienie:

"18. Przepisu ust. 17 nie stosuje się w sytuacji, gdy dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem na zasadach innych niż określone w ust. 4 i 5.

19. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie z ust. 4 i 5.

20. W przypadku eksportu towarów dokonywanego przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5, do którego mają zastosowanie zasady opodatkowania zgodne z ust. 4 i 5, marża podlega opodatkowaniu stawką 0 %.";";

 

Poprawka sen.
G. Ferenc poparta przez komisję

24)

art. 1 w pkt 30:

a) w lit. c, w ust. 10 w pkt 5 wyrazy "art. 120 ust. 4" zastępuje się wyrazami "ust. 4 i 5",

b) po lit. c dodaje się lit. d - h w brzmieniu:

"d) w ust. 11 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Przepisy ust. 4 i 5 mogą mieć również zastosowanie do dostawy:",

e) ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie:

"12. W przypadku dostawy towarów, o których mowa w ust. 11 pkt 1, kwotę nabycia, którą należy uwzględnić przy obliczaniu marży, o której mowa w ust. 4 i 5, przyjmuje się w wysokości równej kwocie podstawy opodatkowania zastosowanej przy imporcie towarów powiększonej o należny podatek z tytułu tego importu.

13. Przepis ust. 11 stosuje się w przypadku, gdy podatnik zawiadomił na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania zgodnie z ust. 4 i 5 przed dokonaniem dostawy. Zawiadomienie jest ważne przez okres 2 lat, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego. Po tym okresie, jeżeli podatnik chce stosować procedurę polegającą na opodatkowaniu marży, musi ponownie złożyć to zawiadomienie.",

f) ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie:

"15. Jeżeli podatnik oprócz zasad, o których mowa w ust. 4, stosuje również ogólne zasady opodatkowania, to jest on obowiązany prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3, z uwzględnieniem podziału w zależności od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy, o której mowa w ust. 4 i 5, ewidencja musi zawierać w szczególności kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży, o której mowa w tym przepisie.

16. Podatnik, o którym mowa w ust. 4 i 5, nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarów, w przypadku gdy opodatkowaniu podlega marża.",

g) w ust. 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dzieł sztuki nabytych od podatnika niebędącego podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i 5.",

h) ust. 18 - 20 otrzymują brzmienie:

"18. Przepisu ust. 17 nie stosuje się w sytuacji, gdy dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem na zasadach innych niż określone w ust. 4 i 5.

19. Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, jeżeli podlegały opodatkowaniu zgodnie z ust. 4 i 5.

20. W przypadku eksportu towarów dokonywanego przez podatnika, o którym mowa w ust. 4 i 5, do którego mają zastosowanie zasady opodatkowania zgodne z ust. 4, marża podlega opodatkowaniu stawką 0 %.";";

Poprawka KGFP

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 25 wyklucza głosowanie poprawek nr 26 i 27.

25)

w art. 1 pkt 31 otrzymuje brzmienie:

"31) w art. 127 po ust. 11 dodaje się ust. 11a - 11c w brzmieniu:

"11a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6 minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje na okres nie dłuższy niż 1 rok.

11b. Warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, uważa się za spełniony również w przypadku gdy podmioty posiadały zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa lub zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uregulowały te zaległości wraz z odsetkami za zwłokę w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości."

11c. Przepisy ust. 8 - 11b stosuje się odpowiednio do podmiotów, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6 i które przed upływem okresu, na który zostało ono wydane, ponownie składają wniosek o wydanie zaświadczenia na następny okres.";";

Poprawka sen.
J. Markowskiego poparta przez komisję

26)

w art. 1 w pkt 31, w ust. 8a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zarejestrowanie jako podatnika podatku;";

Poprawka KGFP

27)

w art. 1 w pkt 31, w ust. 8a w pkt 5 skreśla się wyrazy "i utrzymywanie przez cały okres działalności podmiotu,";

Poprawka KGFP

28)

w art. 1 w pkt 32 wyraz "sprzedaż" zastępuje się wyrazem "sprzedaży";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

29)

w art. 1 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

"32a) art. 174 otrzymuje brzmienie:

"Art. 174. W przypadkach, o których mowa w art. 120, procedura polegająca na opodatkowaniu marży ma zastosowanie do dostaw towarów nabytych lub uprzednio importowanych przez podatników, o których mowa w art. 120 ust. 4 i 5, po dniu 30 kwietnia 2004 r.";";

Poprawka KGFP poparta przez komisję

30)

w art. 1 w pkt 33 skreśla się lit. c;

 

Poprawka sen.
J. Markowskiego poparta przez komisję

31)

w art. 1 w pkt 33 po lit. e dodaje się lit. e1 w brzmieniu:

"e1) poz. 154 otrzymuje brzmienie:

Poprawka senatorów: K. Kutza,
J. Markowskiego

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)

1

2

3

154

ex 92.1

Usługi związane z filmami i nagraniami wideo - z wyłączeniem filmów reklamowych i promocyjnych

 

32)

w art. 1 w pkt 34 przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) w poz. 3 w rubryce "Nazwa usługi (grupy usług)" pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) usług ściągania długów oraz faktoringu, w tym również obrotu wierzytelnościami (kupno i sprzedaż),",";

Poprawka sen.
J. Markowskiego poparta przez komisję

33)

w art. 1 w pkt 34 w lit b w drugim tiret, pkt 5a otrzymuje brzmienie:

"5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,";

Poprawka KGFP
poparta przez komisję

34)

po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. 1. Przepis art. 1 pkt 22 lit. a ma zastosowanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych po 30 kwietnia 2004 r. lecz przed dniem wejścia w życie ustawy, mają zastosowanie przepisy art. 91 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.";

 

Poprawka sen.
J. Markowskiego poparta przez komisję

35)

po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:

"Art. 5b. 1. W przypadku samochodów i pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, kwotę podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z takiej umowy, stanowi kwota podatku naliczonego jaka wynikałaby z przepisów art. 86 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia ustawy w życie.

2. W przypadku samochodów i pojazdów samochodowych będących przedmiotem umów, o których mowa w ust. 1, w stosunku do których kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku wykazanego na fakturze, przepis ust. 1 ma zastosowanie:

1) w odniesieniu do umów, bez uwzględnienia zmian tej umowy dokonywanych po wejściu w życie ustawy, oraz

2) pod warunkiem, że umowa została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 15 czerwca 2005 r. ";

Poprawka sen.
J. Markowskiego poparta przez komisję

36)

w art. 7 wyrazy "1 kwietnia 2005 r." zastępuje się wyrazami "1 czerwca 2005 r.";

Poprawka KGFP
poparta przez komisję

37)

w art. 7 wyrazy "art. 1 pkt 17, który wchodzi" zastępuje się wyrazami "art. 1 pkt 17, pkt 19 lit. ... oraz lit. a w zakresie dotyczącym ust. 3a pkt 6, pkt 35 oraz art. 2, 4 i 5, które wchodzą".

Poprawka KGFP poparta przez komisję