Druk nr 911 A

25 marca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

o uchwalonej przez Sejm w dniu 11 marca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 15 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 24 marca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego

(-) Wiesław Pietrzak


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sprawach o przestępstwa:

1) określone w art. 228 i 229 Kodeksu karnego, popełnione przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;

2) określone w art. 264 § 2 i 3 Kodeksu karnego;

3) określone w art. 86, 87 i art. 91 Kodeksu karnego skarbowego;

4) pozostające w związku z przemieszczaniem przez granicę państwową wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii;

5) ścigane na mocy umów międzynarodowych

czynności operacyjno-rozpoznawcze, zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.",";

2)

w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) w art. 23 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) pocisków niepenetracyjnych, miotanych z broni palnej;

6) paralizatorów elektrycznych.";";

3)

w art. 1 w pkt 12 w lit a:

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 1b",

b) w ust. 1a w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.",

c) skreśla się ust. 1b;

4)

w art. 1 w pkt 18, ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Wniesienie odwołania od decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych lub o jego przedłużeniu nie wstrzymuje wykonania tych decyzji.";

5)

w art. 1 pkt 40 otrzymuje brzmienie:

"40) w art. 136b:

a) w ust. 1:

  • pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) komendantów oddziałów, komendantów ośrodków szkolenia oraz kierowników jednostek organizacyjnych Komendy Głównej;",

  • dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) dowódcy kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, odwołanie przysługuje do Komendanta Głównego Straży Granicznej.";";

6)

w art. 2 w pkt 2, w art. 12 w ust. 2 po wyrazie "terytorialnego" dodaje się wyraz "państwa";

7)

w art. 2 w pkt 7, w art. 17a w ust. 1 wyrazy "podpisana w Schengen" zastępuje się wyrazami "podpisanej w Schengen";

8)

w art. 15 w pkt 1 wyrazy "art. 125 ust. 1 pkt 4" zastępuje się wyrazami "art. 125 ust. 1 pkt 1 i 4";

9)

w art. 24 w ust. 2 wyrazy "protokołem zdawczo-odbiorczym" zastępuje się wyrazami "w formie protokołu zdawczo-odbiorczego";

10)

w art. 26 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) art. 1 pkt 2-7, pkt 8 w zakresie dotyczącym art. 10 ust. 1, pkt 17 lit. c, pkt 29, 36, 40 i 42, art. 3-6, art. 8, art. 10 i 11 oraz art. 13-21 i art. 23, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, tiret drugie w zakresie dotyczącym pkt 5b, pkt 8 w zakresie dotyczącym art. 10 ust. 2-4, pkt 10 lit. a tiret pierwsze w zakresie dotyczącym pkt 2b oraz lit. f w zakresie dotyczącym ust. 7b, pkt 38, art. 2 pkt 6, art. 9, art. 12 i art. 24, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3) art. 2 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Rady o stosowaniu przez Rzeczpospolitą Polską Układu między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspó lnych granicach podpisany w Schengen dnia 14 czerwca 1985 r. oraz art. 2 Konwencji Wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspó lnych granicach podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r.".