Druk nr 911 Z

1 kwietnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniach 31 marca i 1 kwietnia 2005 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 31 marca 2005 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Wiesław Pietrzak dokonał zmiany treści swoich wniosków (pkt 14, 15, 16 i 17 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji

Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego

(-) Wiesław Pietrzak


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej

oraz niektórych innych ustaw

Uwaga:

Poprawki nr 1, 11, 13, 14, 15, 16 i 17 należy głosować łącznie.

1)

w art.1, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 oraz w art. 17 użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz "placówka" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "strażnica";

Poprawka
sen. J. Pietrzaka
poparta przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sprawach o przestępstwa:

1) określone w art. 228 i 229 Kodeksu karnego, popełnione przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;

2) określone w art. 264 § 2 i 3 Kodeksu karnego;

3) określone w art. 86, 87 i art. 91 Kodeksu karnego skarbowego;

4) pozostające w związku z przemieszczaniem przez granicę państwową wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii;

5) ścigane na mocy umów międzynarodowych

czynności operacyjno-rozpoznawcze, zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.",";

Poprawka
KONBP
poparta przez komisję

3)

w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) w art. 23 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) pocisków niepenetracyjnych, miotanych z broni palnej;

6) paralizatorów elektrycznych.";";

Poprawka
KONBP
poparta przez komisję

4)

w art. 1 w pkt 12 w lit a:

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 1b",

b) w ust. 1a w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.",

c) skreśla się ust. 1b;

Poprawka
KONBP
poparta przez komisję

5)

w art. 1 w pkt 18, ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Wniesienie odwołania od decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych lub o jego przedłużeniu nie wstrzymuje wykonania tych decyzji.";

Poprawka
KONBP
poparta przez komisję

6)

w art. 1 w pkt 28, w art. 75 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

" 1. Jednostki organizacyjne Straży Granicznej oraz funkcjonariusze otrzymują uzbrojenie oraz wyposażenie, w tym wyposażenie specjalne, niezbędne do wykonywania przez funkcjonariuszy czynności służbowych.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, uzbrojenie Straży Granicznej, uwzględniając także inne niż broń palna rodzaje uzbrojenia oraz konieczność zapewnienia skutecznego wykonywania przez funkcjonariuszy czynności służbowych.";

Poprawka
sen. J. Pietrzaka
poparta przez ko
misję

7)

w art. 1 pkt 40 otrzymuje brzmienie:

"40) w art. 136b:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) komendantów oddziałów, komendantów ośrodków szkolenia oraz kierowników jednostek organizacyjnych Komendy Głównej;",

- dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) dowódcy kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, odwołanie przysługuje do Komendanta Głównego Straży Granicznej.";";

Poprawka
KONBP
poparta przez komisję

8)

w art. 2 w pkt 2, w art. 12 w ust. 2 po wyrazie "terytorialnego" dodaje się wyraz "państwa";

Poprawka
KONBP
poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 9 i 20 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 10 i 21.

9)

w art. 2 w pkt 7, w art. 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, znosi i przywraca nas czas określony kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r., uwzględniając warunki przywracania kontroli granicznej osób określone w tych przepisach.";

Poprawka
sen. J. Pietrzaka
poparta przez komisję

10)

w art. 2 w pkt 7, w art. 17a w ust. 1 wyrazy "podpisana w Schengen" zastępuje się wyrazami "podpisanej w Schengen";

Poprawka
KONBP

11)

w art. 15:

a) w pkt 1 wyrazy "komendant placówki" zastępuje się wyrazami "komendant strażnicy",

b) w pkt 2 wyrazy "placówce Straży" zastępuje się wyrazami "strażnicy Straży",

c) w pkt 3 wyrazy "właściwej placówki" zastępuje się wyrazami "właściwej strażnicy";

Poprawka
sen. J. Pietrzaka
poparta przez komisję

12)

w art. 15 w pkt 1 wyrazy "art. 125 ust. 1 pkt 4" zastępuje się wyrazami "art. 125 ust. 1 pkt 1 i 4";

Poprawka
KONBP
poparta przez komisję

13)

w art. 16:

a) w pkt 1 wyrazy "komendant placówki" zastępuje się wyrazami "komendant strażnicy",

b) w pkt 2 wyrazy "placówce Straży" zastępuje się wyrazami "strażnicy Straży";

Poprawka
sen. J. Pietrzaka
poparta przez komisję

14)

art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. Znosi się terenowe organy Straży Granicznej - komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej i odpowiednio podległe im urzędy - graniczne placówki kontrolne Straży Granicznej.";

Poprawka
sen. J. Pietrzaka
poparta przez komisję

15)

art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Postępowania w sprawach indywidualnych wszczętych i niezakończonych przez komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej przejmują właściwi komendanci strażnic Straży Granicznej, przy czym wszystkie podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.";

Poprawka
sen. J. Pietrzaka
poparta przez komisję

16)

w art. 20:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "strażnicach oraz" i wyraz "placówek" zastępuje się wyrazem "strażnic",

b) w ust. 2 użyty dwukrotnie wyraz "placówki" zastępuje się wyrazem "strażnicy";

Poprawka
sen. J. Pietrzaka
poparta przez komisję

17)

w art. 21:

a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- "komendancie granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej" - rozumie się przez to "komendanta strażnicy Straży Granicznej",",

b) tiret drugie otrzymuje brzmienie

"- "granicznej placówce kontrolnej Straży Granicznej" - rozumie się przez to "strażnicę Straży Granicznej".";

Poprawka
sen. J. Pietrzaka
poparta przez komisję

18)

w art. 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. Funkcjonariusz, któremu przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, urlop wypoczynkowy oraz za urlopy zaległe zachowuje prawo do jego otrzymania na zasadach dotychczasowych, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.";

Poprawka
sen. J. Pietrzaka
poparta przez komisję

19)

w art. 24 w ust. 2 wyrazy "protokołem zdawczo-odbiorczym" zastępuje się wyrazami "w formie protokołu zdawczo-odbiorczego";

Poprawka
KONBP
poparta przez komisję

20)

art. 26 otrzymuje brzmienie:

"Art. 26. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 2-7, pkt 8 w zakresie dotyczącym art. 10 ust. 1, pkt 17 lit. c, pkt 29, 36, 40 i 42, art. 3-6, art. 8, art. 10 i 11 oraz art. 13-21 i art. 23, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, tiret drugie w zakresie dotyczącym pkt 5b, pkt 8 w zakresie dotyczącym art. 10 ust. 2-4, pkt 10 lit. a tiret pierwsze w zakresie dotyczącym pkt 2b oraz lit. f w zakresie dotyczącym ust. 7b, pkt 38, art. 2 pkt 6, art. 9, art. 12 i art. 24, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3) art. 2 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Rady o stosowaniu przez Rzeczpospolitą Polską art. 2 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r.";

Poprawka
sen. J. Pietrzaka
poparta przez komisję

21)

w art. 26 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) art. 1 pkt 2-7, pkt 8 w zakresie dotyczącym art. 10 ust. 1, pkt 17 lit. c, pkt 29, 36, 40 i 42, art. 3-6, art. 8, art. 10 i 11 oraz art. 13-21 i art. 23, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, tiret drugie w zakresie dotyczącym pkt 5b, pkt 8 w zakresie dotyczącym art. 10 ust. 2-4, pkt 10 lit. a tiret pierwsze w zakresie dotyczącym pkt 2b oraz lit. f w zakresie dotyczącym ust. 7b, pkt 38, art. 2 pkt 6, art. 9, art. 12 i art. 24, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3) art. 2 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Rady o stosowaniu przez Rzeczpospolitą Polską Układu między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspó lnych granicach podpisany w Schengen dnia 14 czerwca 1985 r. oraz art. 2 Konwencji Wykonawczej do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspó lnych granicach podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r.".

Poprawka
KONBP