Druk nr 912 A

23 marca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

o uchwalonej przez Sejm w dniu 11 marca 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Marszałek Senatu dnia 15 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 22 marca 2005 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Polityki Społecznej i Zdrowia

(-) Krystyna Sienkiewicz


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w ust. 3a wyrazy "art. 40 ust. 2, art. 41, art. 42, art. 43 ust. 2 i 4, art. 46 i art. 48-51" zastępuje się wyrazami "art. 41 ust. 1-3, art. 42 ust. 1, art. 46 i art. 49-51";

2)

w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w ust. 1a w pkt 1 wyraz "określając" zastępuje się wyrazami "zawierający firmę wnioskodawcy wraz z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz określający";

3)

w art. 1 w pkt 3 po lit. b dodaje się lit. b1 w brzmieniu:

"b1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 albo ust. 1a, dotyczy większej liczby produktów leczniczych, nazwy produktów leczniczych objęte zezwoleniem mogą być określone w załączniku do zezwolenia.",";

4)

w art. 1 w pkt 4 w lit. b, w ust. 5 po wyrazie "szczególności" dodaje się wyrazy ", że wysokość opłat nie może być wyższa niż siedmiokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także";

5)

w art. 1 w pkt 5:

a) po lit. a dodaje się lit. a1 w brzmieniu:

"a1) uchyla się ust. 2,",

b) dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 albo ust. 3, może być cofnięte w przypadku naruszenia przepisów art. 42 ust. 1 pkt 2 - 6.";";

6)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w ust. 3 wyrazy "oraz wymagania określone" zastępuje się wyrazami ", art. 42 ust. 1 pkt 1 oraz";

7)

w art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w art. 71 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, aktualizuje się co 6 miesięcy.".";

8)

po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. Pierwsza aktualizacja wykazu, o której mowa w art. 71 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, nastąpi w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.";

9)

w art. 2 użyte dwukrotnie wyrazy "art. 39 ust. 4 i" zastępuje się wyrazami "art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 3 i".