Druk nr 914

22 marca 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Longin PASTUSIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 99. posiedzeniu w dniu 22 marca 2005 r. ustawę

o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Z poważaniem

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


 

USTAWA

z dnia 22 marca 2005 r.

 

o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

 

Art. 1.

Ustawa określa:

1) zasady i warunki restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2) tryb postępowania w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Art. 2.

1. Restrukturyzacją finansową mogą być objęte:

1) publiczne zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.1)) prowadzone w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2) jednostki badawczo-rozwojowe realizujące zadania określone w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy wymienionej w pkt 1

- zatrudniające na dzień 1 stycznia 2001 r. powyżej 50 osób, zwane dalej "zakładami".

2. Zakład może być objęty restrukturyzacją finansową na podstawie przepisów ustawy tylko jeden raz.

3. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej powstały w wyniku połączenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej, może być objęty restrukturyzacją finansową na podstawie przepisów ustawy, gdy co najmniej jeden z samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podlegających połączeniu spełniał przed połączeniem warunek, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, restrukturyzacji podlegają wyłącznie zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powstałego w wyniku połączenia w zakresie zobowiązań tego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który spośród zakładów podlegających połączeniu spełniał warunek, o którym mowa w ust. 1.

 

Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) podmiocie, który utworzył zakład - należy przez to rozumieć podmioty:

a) wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z poźn. zm.),

b) sprawujące nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.2));

2) kierowniku zakładu - należy przez to rozumieć również dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, o której mowa w pkt 1 lit. b;

3) pożyczce - należy przez to rozumieć pożyczkę udzieloną przez Skarb Państwa ze środków przewidzianych w ustawie budżetowej na zasadach określonych w tej ustawie.

 

Art. 4.

Restrukturyzacja finansowa zakładów obejmuje znane na dzień 31 grudnia 2004 r.:

1) zobowiązania publicznoprawne;

2)  indywidualne roszczenia pracowników wynikające z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, późn. zm.3))

- powstałe w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

 

Art. 5.

1. Restrukturyzacja finansowa zakładów polega na:

1) umorzeniu zobowiązań publicznoprawnych wymienionych w art. 6 ust. 1;

2) rozłożeniu na raty spłaty zobowiązań z tytułu składek wymienionych w art. 7;

3) udzieleniu zakładowi, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 pożyczki, o której mowa w art. 3 pkt 3, na pokrycie zobowiązań wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.

2. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone w stosunku do zakładów na podstawie:

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 202, poz. 1956 oraz z 2004 r. Nr 82, poz. 745);

2) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U. Nr 213, poz. 1800 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844 i Nr 229, poz. 2271)

- podlega z mocy prawa umorzeniu w zakresie należności wymienionych w art. 6 ust. 1.

 

Art. 6.

1. Umorzeniu podlegają zobowiązania publicznoprawne zakładu wraz z odsetkami:

1) z tytułu podatków wobec budżetu państwa oraz należności celnych;

2) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika oraz na Fundusz Pracy, z wyjątkiem składek na ubezpieczenie emerytalne;

3) wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

4) z tytułu:

a) opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z późn. zm.4)),

b) opłat za korzystanie ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.5)),

c) opłat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230, z późn. zm.6))

- stanowiących przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezależnie od tego, na rachunek bankowy którego organu administracji publicznej opłaty te powinny być wpłacone przez zakład, z zastrzeżeniem art. 9;

5) z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w przepisach ustaw wymienionych w pkt 4;

6) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w części stanowiącej dochód budżetu państwa;

7) z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, od zaległości wymienionych w pkt 1-6.

2. Zobowiązania publicznoprawne, o których mowa w ust. 1, podlegają umorzeniu, jeżeli zakład w dniu wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji:

1) nie posiada zaległości w spłacaniu zobowiązań, o których mowa w art. 7;

2) nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych powstałych przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz po dniu 31 grudnia 2004 r., z zastrzeżeniem ust. 3;

3) zaspokoił roszczenia pracowników wynikające z art. 4a ustawy, o której mowa w art. 4 pkt 2.

3. Warunek o nieposiadaniu zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych uznaje się za spełniony, jeżeli zobowiązania te wraz z odsetkami za zwłokę, nieobjęte postępowaniem restrukturyzacyjnym, zostaną przed dniem wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji rozłożone na raty albo terminy ich zapłaty zostaną odroczone na zasadach określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych zobowiązań.

4. Przychody z tytułu umorzenia zobowiązań publicznoprawnych nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem zobowiązań zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

 

Art. 7.

Zobowiązania zakładu z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami za zwłokę podlegają spłacie w ratach, w okresie do 24 miesięcy od dnia wydania przez organ restrukturyzacyjny, o którym mowa w art. 11, decyzji o warunkach restrukturyzacji.

 

Art. 8.

1. Restrukturyzacji finansowej podlegają również:

1) zobowiązania z tytułów wymienionych w art. 6 ust. 1 i art. 7, w stosunku do których do dnia 31 grudnia 2004 r. zostały wydane decyzje rozkładające ich spłatę na raty lub odraczające termin ich płatności, albo gdy zobowiązania te stanowią należności sporne;

2) opłaty prolongacyjne ustalone w związku z decyzjami, o których mowa w pkt 1;

3) koszty egzekucyjne dotyczące zobowiązań z tytułów wymienionych w art. 6 ust. 1 i art. 7.

2. Restrukturyzacji finansowej nie podlegają zobowiązania zakładów z tytułu:

1) zaległości podatkowych i celnych określonych w decyzji właściwego organu podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej;

2) składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy;

3) wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

4) opłat i kar dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

5) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

- określone w wyniku postępowania kontrolnego, jeżeli zaległości te określone zostały w związku z dokonywaniem czynności prawnych mających na celu obejście przepisów podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub przepisów dotyczących wymiaru i poboru tych należności.

 

Art. 9.

1. Przepisy dotyczące umorzenia zobowiązań publicznoprawnych stosuje się odpowiednio do należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, w części dotyczącej przychodów wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jeżeli organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego podejmie uchwałę o restrukturyzacji tych należności.

2. Umorzenie należności jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie uprawnia tych jednostek do rekompensaty ubytku ich dochodów z tego tytułu przez budżet państwa.

 

Art. 10

1. Do postępowania restrukturyzacyjnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

2. Do restrukturyzacji finansowej zobowiązań publicznoprawnych stosuje się odpowiednio przepisy:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.7)) w zakresie należności wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1;

2) dotyczące wymiaru i poboru należności wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 2-7 i art. 7, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Art. 11

1. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi organ restrukturyzacyjny określony w ust. 2.

2. Organem restrukturyzacyjnym jest dla zakładu utworzonego przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego - wojewoda;

2) podmiot inny niż wymieniony w pkt 1 - minister właściwy do spraw zdrowia.

Art. 12

1. Organ restrukturyzacyjny wszczyna postępowanie restrukturyzacyjne na wniosek zakładu, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 13, organ restrukturyzacyjny wzywa zakład do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia wniosku.

3. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego następuje w formie postanowienia.

5. Organ restrukturyzacyjny wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 4 w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

6. Organ restrukturyzacyjny przekazuje postanowienie, o którym mowa w ust. 4, do wiadomości organom prowadzącym postępowania restrukturyzacyjne na podstawie ustaw, o których mowa w art. 5 ust. 2.

7. Organ restrukturyzacyjny odmawia, w drodze decyzji wydanej niezwłocznie, wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli brak jest pozytywnej opinii podmiotu, który utworzył zakład, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3.

 

Art. 13.

1. Wniosek zakładu o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera:

1) nazwę zakładu, jego siedzibę i adres;

2) uzasadnienie wniosku;

3) liczbę osób, według stanu na dzień 1 stycznia 2001 r., na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 31 grudnia 2004 r.:

a) zatrudnionych w zakładzie,

b) do których ma zastosowanie art. 4a ustawy, o której mowa w art. 4 pkt 2.

2. Do wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego należy dołączyć:

1) sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości za poszczególne lata obrotowe począwszy od 1999 r. do 2004 r.;

2) spis dłużników z podaniem wysokości zobowiązań każdego z nich wobec zakładu, w podziale na kwotę wierzytelności głównej i odsetki, według stanu bieżącego oraz na dzień 31 grudnia 2004 r., a także listę zabezpieczeń tych wierzytelności;

3) spis wierzycieli wierzytelności publicznoprawnych ze wskazaniem kwot zaległości i odsetek, według stanu bieżącego oraz na dzień 31 grudnia 2004 r., a także listę zabezpieczeń tych wierzytelności;

4) spis wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych z podaniem wysokości wierzytelności każdego z nich w podziale na kwotę wierzytelności głównej i odsetki, według stanu bieżącego oraz na dzień 31 grudnia 2004 r., a także listę zabezpieczeń tych wierzytelności;

5) wykaz zobowiązań pozabilansowych z podaniem wysokości każdego z nich według stanu bieżącego oraz na dzień 31 grudnia 2004 r.;

6) kopie tytułów egzekucyjnych lub wykonawczych wystawionych wobec zakładu;

7) informację o stanie realizacji zobowiązań z tytułu roszczeń pracowników wynikających z art. 4a ustawy, o której mowa w art. 4 pkt 2;

8) kopię ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o ustanowionych na nich obciążeniach;

9) projekt programu restrukturyzacyjnego pozytywnie zaopiniowany przez podmiot, który utworzył zakład, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3;

10) opinię podmiotu, który utworzył zakład, o której mowa w pkt 9;

11) wykaz toczących się postępowań sądowych i administracyjnych oraz postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych na podstawie odrębnych ustaw;

12) wykaz tytułów wykonawczych lub egzekucyjnych wystawionych przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Skarbowi Państwa lub innej jednostce sektora finansów publicznych z tytułu zobowiązań wobec pracowników wynikających z ustawy, o której mowa w art. 4 pkt 2;

13) sumę kwot uzyskanych od Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Państwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych na realizację roszczeń pracowniczych wynikających z art. 4a ustawy, o której mowa w art. 4 pkt 2.

 

Art. 14.

1. Projekt programu restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 9, zwany dalej "projektem programu", zawiera:

1) szczegółowy opis sytuacji ekonomicznej zakładu;

2) analizę przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji ekonomicznej zakładu;

3) wskazanie zamierzonych działań zakładu mających na celu naprawę sytuacji ekonomicznej, w tym działań w zakresie restrukturyzacji finansowej oraz umożliwiających terminowe regulowanie zobowiązań publicznoprawnych i obsługę zadłużenia, a także proponowane zmiany organizacyjne w zakładzie;

4) określenie sytuacji ekonomicznej zakładu możliwej do osiągnięcia po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

2. Zakład przekazuje projekt programu do zaopiniowania podmiotowi, o którym mowa w art. 3 pkt 1.

3. Podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 1, wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu programu; opinia nie jest wymagana, jeżeli organem restrukturyzacyjnym jest podmiot, który utworzył zakład.

 

Art. 15.

1. Organ restrukturyzacyjny - w przypadku zakładu, dla którego podmiotem, który go utworzył, jest minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda - niezwłocznie przekazuje projekt programu do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa.

2. Minister właściwy do spraw skarbu państwa jest obowiązany przedłożyć organowi restrukturyzacyjnemu opinię, w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu. Nieprzedłożenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

 

Art. 16.

1. Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia wydania decyzji o umorzeniu albo o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego wstrzymuje się wykonanie decyzji, wydanych na podstawie odrębnych przepisów, podjętych przed dniem wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego w zakresie należności objętych tym postępowaniem.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, wszczęte postępowania egzekucyjne, w zakresie należności objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, podlegają zawieszeniu, z wyjątkiem postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu zaspokojenia indywidualnych roszczeń pracowników wynikających z art. 4a ustawy, o której mowa w art. 4 pkt 2.

 

Art. 17.

W terminie do 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego zakład:

1) uzgadnia projekt programu z wierzycielami wierzytelności publicznoprawnych;

2) może wystąpić o pożyczkę, o której mowa w art. 3 pkt 3, w celu uzyskania środków na restrukturyzację finansową zakładu.

 

Art. 18.

Zakład przekazuje organowi restrukturyzacyjnemu w terminie 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w art. 17, informację o wynikach uzgodnień z wierzycielami wierzytelności publicznoprawnych oraz o złożeniu wniosku o pożyczkę, o której mowa w art. 3 pkt 3.

 

Art. 19.

1. Organ restrukturyzacyjny wydaje, w terminie do 4 miesięcy od dnia wydania postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, decyzję o warunkach restrukturyzacji, jeżeli:

1) zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 17 pkt 1;

2) z analizy wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów i danych, a także przedłożonych opinii wynika, że zamierzone działania zakładu prowadzić będą do jego efektywnego funkcjonowania w przyszłości.

2. Decyzja o warunkach restrukturyzacji zawiera w szczególności:

1) nazwę zakładu, jego siedzibę i adres;

2) zatwierdzenie projektu programu;

3) termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

3. Organ restrukturyzacyjny, w terminie 4 miesięcy od dnia wydania postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, w drodze decyzji, umarza postępowanie restrukturyzacyjne w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1.

4. Z dniem wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, projekt programu staje się programem restrukturyzacyjnym, zwanym dalej "programem".

 

Art. 20.

1. Organ restrukturyzacyjny wydaje decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 6 ust. 2 i zakład przedłożył:

1)  zaświadczenia o nieposiadaniu zaległości w spłacaniu należności publicznoprawnych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2;

2)  oświadczenie zakładu o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3;

3) zaświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułów, o których mowa w art. 7.

2. Organ restrukturyzacyjny wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, w terminie do 24 miesięcy od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji.

3. Organ restrukturyzacyjny niezwłocznie przekazuje decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego organom będącym wierzycielami należności publicznoprawnych; decyzja ta stanowi podstawę dla tych organów do wydania decyzji o umorzeniu tych należności.

 

Art. 21.

1. Organ restrukturyzacyjny, w drodze decyzji, umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli warunki określone w decyzji o warunkach restrukturyzacji nie zostały spełnione w terminie 24 miesięcy od dnia wydania tej decyzji; organ restrukturyzacyjny niezwłocznie przekazuje decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego organom będącym wierzycielami należności publicznoprawnych.

2. Z dniem umorzenia postępowania, o którym mowa w ust. 1, zobowiązania publicznoprawne przewidziane do umorzenia stają się wymagalne, decyzje wstrzymane w trybie art. 16 ust. 1 podlegają wykonaniu oraz podejmuje się postępowania zawieszone w trybie art. 16 ust. 2.

 

Art. 22.

1. Wojewoda składa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacje:

1) dotyczące liczby wydanych postanowień o wszczęciu postępowań restrukturyzacyjnych - w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w art. 12 ust. 1;

2) o wydanych decyzjach o warunkach restrukturyzacji - w terminie 7 dni od dnia wydania takiej decyzji;

3) o wydanych decyzjach o umorzeniu postępowań restrukturyzacyjnych oraz przyczynach ich wydania - w terminie 7 dni od dnia wydania takiej decyzji;

4) o wydanych decyzjach o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego - w terminie 7 dni od dnia wydania takiej decyzji.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, dołącza się sprawozdanie z przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Art. 23.

Rada Ministrów przedkłada Sejmowi, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, informację z przebiegu restrukturyzacji do chwili jej zakończenia.

 

Art. 24.

Organ restrukturyzacyjny, co najmniej raz na 6 miesięcy, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B" listę zakładów, w stosunku do których wydał decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Art. 25.

1. Skarb Państwa udziela zakładowi pożyczki, o której mowa w art. 3 pkt 3, jeżeli zakład ten, w dniu złożenia wniosku o pożyczkę, spełnia łącznie następujące warunki:

1) uzyskał postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;

2) posiada projekt programu restrukturyzacyjnego pozytywnie zaopiniowany w trybie określonym w art. 15 ust. 1 i 2;

3) ustanowił zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń wynikających z niewypełnienia warunków umowy o pożyczkę w postaci zabezpieczenia rzeczowego na majątku własnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot;

4) złożył pisemne oświadczenie o wysokości przeciętnego rocznego zatrudnienia w zakładzie w latach 2001 i 2002.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2.

3. Łączna kwota pożyczek, o których mowa w art. 3 pkt 3, jest ustalana w ustawie budżetowej, z zastrzeżeniem art. 31.

4. Pożyczka, o której mowa w art. 3 pkt 3, jest udzielana:

1) na wniosek zakładu złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej BGK;

2) w kwocie należności głównej określonej w ust. 5;

3) na zaspokojenie następujących zobowiązań:

a) w pierwszej kolejności - spłacenie należności głównych z tytułu roszczeń pracowników wynikających z art. 4a ustawy, o której mowa w art. 4 pkt 2,

b) w drugiej kolejności - spłatę należności z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w art. 7, z wyłączeniem odsetek za zwłokę oraz kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7,

c) spłatę należności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych;

4) na wsparcie działań polegających na restrukturyzacji zatrudnienia, zmianach w strukturze organizacyjnej zakładu lub innych działań mających na celu poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu po zaspokojeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 3.

5. Przez należność główną, o której mowa w ust. 4 pkt 2 oraz pkt 3 lit. a, rozumie się należność wyliczoną według wzoru:

Kp = (Z2001 x 203 x 12) + (Z2002 x 313,24 x 12) - Kw,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Kp - kwotę pożyczki w złotych,

Z2001 - przeciętne roczne zatrudnienie w zakładzie w 2001 r.,

Z2002 - przeciętne roczne zatrudnienie w zakładzie w 2002 r.,

203 - przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 203 zł, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, w 2001 r.,

313,24 - przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwocie stanowiącej sumę kwot 203 zł i 110,24 zł, o którym mowa w art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, w 2002 r.,

12 - liczbę miesięcy w roku

Kw - oznacza sumę kwot, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 13.

 

Art. 26.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 25 ust. 4 pkt 1 zawiera:

1) nazwę zakładu oraz jego siedzibę i adres;

2) wnioskowaną kwotę pożyczki, o której mowa w art. 3 pkt 3;

3) propozycje przeznaczenia pożyczki w ramach działań, o których mowa w art. 25 ust. 4 pkt 3 i 4;

4) kopię wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego;

5) kopię postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego.

2. BGK występuje w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o pożyczkę do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o wydanie decyzji o udzielenie zakładowi pożyczki, o której mowa w art. 3 pkt 3.

3. Wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2 zawiera:

1) wniosek zakładu o pożyczkę;

2) opinię BGK dotyczącą spełnienia wszystkich wymogów formalnoprawnych.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni.

 

Art. 27.

1. BGK zawiera z zakładem umowę o pożyczkę, o której mowa w art. 3 pkt 3, w okresie miesiąca od wydania decyzji, o której mowa w art. 26 ust. 2.

2. Pożyczka, o której mowa w art. 3 pkt 3, może być udzielona zakładowi tylko jeden raz.

3. Środki z pożyczki, o której mowa w art. 3 pkt 3, są wypłacane zakładowi w dwóch ratach, przy czym:

1) pierwsza rata, której wysokość wynosi 70% kwoty pożyczki, jest wypłacana nie później niż w okresie miesiąca od dnia podpisania umowy o pożyczkę;

2) druga rata, której wysokość wynosi 30% kwoty pożyczki, jest wypłacana nie później niż w okresie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o pożyczkę, pod warunkiem, że zakład przeznaczył pierwszą ratę pożyczki na zaspokojenie należności głównych z tytułu roszczeń pracowników, wynikających z art. 4a ustawy, o której mowa w art. 4 pkt 2, albo udokumentował, że zaspokoił roszczenia pracowników wynikające z tej ustawy;

4. Okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o pożyczkę.

5. Należność główna z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 3 pkt 3, zostanie spłacona nie później niż w okresie 10 lat od dnia podpisania umowy o pożyczkę.

6. Przedterminowa spłata należności głównej z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 3 pkt 3, jest wolna od dodatkowych opłat.

7. Odsetki od pożyczki, o której mowa w art. 3 pkt 3, są spłacane w okresach miesięcznych albo kwartalnych.

8. Pożyczka, o której mowa w art. 3 pkt 3, jest oprocentowana w wysokości 3% w stosunku rocznym.

9. Umowa o pożyczkę, o której mowa w art. 3 pkt 3, określa w szczególności:

1) terminy i warunki wypłat środków z pożyczki;

2) terminy i sposób spłaty należności głównej z tytułu pożyczki oraz terminy i sposób spłaty odsetek od tej pożyczki;

3) numery rachunków bankowych, na które zakład będzie dokonywał spłat należności głównej z tytułu pożyczki i odsetek od tej pożyczki;

4) rodzaje zabezpieczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3;

5) szczegółowe warunki umorzenia, o którym mowa w art. 29.

10. Niespłacenie przez zakład dwóch kolejnych rat należności głównej lub dwóch kolejnych rat odsetkowych lub wykorzystanie środków z pożyczki w sposób niezgodny z art. 25 ust. 4 pkt 3 i 4 może skutkować postawieniem umowy o pożyczkę w stan natychmiastowej wymagalności. W tym przypadku przepisu ust. 11 nie stosuje się.

11. Środki pochodzące z pożyczki, o której mowa. art. 3 pkt 3, nie podlegają egzekucji.

 

Art. 28.

1. Czynności związane z udzieleniem pożyczki, o której mowa w art. 3 pkt 3 , podejmuje w imieniu Skarbu Państwa BGK, w tym w szczególności:

1) przyjmuje wniosek zakładu o udzielenie pożyczki i dokonuje jego analizy pod względem formalnoprawnym;

2) występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie decyzji o udzielenie pożyczki;

3) podpisuje umowę o pożyczkę z zakładem, który spełnia łącznie warunki określone w art. 25 ust. 1.

2. Opłata prowizyjna dla BGK za podejmowanie czynności, o których mowa w ust. 1, jest potrącana z pierwszej raty pożyczki.

3. BGK podejmuje także, w imieniu Skarbu Państwa, czynności związane z nadzorowaniem wykonywania przez zakład umowy o pożyczkę, o której mowa w art. 3 pkt 3, w tym w szczególności:

1) nadzoruje zgodność wykorzystania środków z pożyczki z art. 25 ust. 4 pkt 3 i 4;

2) stawia, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pożyczkę w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 10;

3) dokonuje oceny spełnienia przez zakład warunków umorzenia, o którym mowa w art. 29, i przekazuje ją do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty prowizyjnej, o której mowa w ust. 2, uwzględniając poziom ustalonych dla BGK prowizji i opłat za rozpatrywanie wniosków o kredyt ze środków funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych BGK na podstawie odrębnych ustaw.

5. BGK podejmuje, w imieniu Skarbu Państwa, czynności zmierzające do odzyskania kwot niespłaconej przez zakład pożyczki, o której mowa w art. 3 pkt 3 lub odsetek od tej pożyczki, za wynagrodzeniem.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje w wysokości 3% wyegzekwowanej kwoty; nie może ono być jednak niższe od rzeczywistych kosztów uzasadnionych działań windykacyjnych. Wynagrodzenie jest potrącane z wyegzekwowanej kwoty.

7. Przy podejmowaniu działań, o których mowa w ust. 5, BGK ma prawo, bez uzyskania pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wystawić bankowy tytuł egzekucyjny stosownie do art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.8)).

8. Szczegółowe warunki podejmowania przez BGK czynności, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, oraz sposobu ustalania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, i zwrotu kosztów uzasadnionych działań windykacyjnych, o których mowa w ust. 6, określi umowa zawarta z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

 

Art. 29.

1. W dniu wydania decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego Skarb Państwa umarza pozostałą do spłaty część należności głównej z tytułu pożyczki, o której mowa w art. 3 pkt 3, w przypadku gdy zakład:

1) nie posiada zobowiązań wymagalnych lub

2) w okresie postępowania restrukturyzacyjnego zmniejszył poziom zobowiązań wymagalnych z wyłączeniem pożyczki, o której mowa w art. 3 pkt 3.

2. Skarb Państwa umarza zakładowi pożyczkę po złożeniu przez zakład wniosku do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwę zakładu oraz jego siedzibę i adres;

2) sprawozdanie z wykorzystania środków z pożyczki;

3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1;

4) opinię podmiotu, o którym mowa w art. 3 pkt 1;

5) opinię BGK.

4. Opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 5, wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosków o te opinie.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje decyzję o umorzeniu, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o umorzenie.

 

Art. 30.

W przypadku wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego podmiot, który utworzył zakład, może przejąć część lub całość zobowiązań cywilnoprawnych zakładu.

 

Art. 31.

Łączna kwota pożyczek, o których mowa w art. 3 pkt 3, w 2005 r. nie może przekroczyć 2,2 mld zł.

 

Art. 32.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Włodzimierz Cimoszewicz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 233, poz. 2215.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 226.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452, Nr 45, poz. 497, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 764, Nr 76, poz. 811, Nr 84, poz. 901 i Nr 100, poz. 1085.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568 i Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 47, poz. 299, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 89, poz. 991, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 72, poz. 742, Nr 100, poz. 1085 i Nr 125, poz. 1368.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 64, poz. 593, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 868, Nr 93, poz. 894 i Nr 116, poz. 1205.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1208 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870.