Warszawa, dnia 21 marca 2005 r.

KANCELARIA SENATU

BIURO LEGISLACYJNE

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

Nowelizacja modyfikuje instytucję doręczenia zastępczego pism organów administracji, stosowanego w sytuacji, gdy pisma nie można doręczyć ani bezpośrednio adresatowi będącemu osobą fizyczną, ani dorosłemu domownikowi, dozorcy domu lub sąsiadowi. Istotą nowelizacji jest przedłużenie z 7 do 14 dni terminu przechowywania pisma przez pocztę lub urząd gminy. Umożliwia to dwukrotne zawiadomienie adresata o możliwości odbioru przesyłki. Istotne jest też to, że zawiadomienie takie będzie można umieścić również w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. W dotychczasowym stanie prawnym możliwość umieszczenia zawiadomienia w widocznym miejscu na nieruchomości istnieje tylko wtedy, gdy postępowanie dotyczy tej nieruchomości.

Ponadto nowelizacja przewiduje stosowanie doręczenia zastępczego do jednostek organizacyjnych i organizacji społecznych, jeśli nie ma możliwości doręczenia pisma w lokalu ich siedziby do rąk uprawnionych do odbioru pism.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

 

Aleksandra Skorupka