Warszawa, dnia 15 marca 2005 r.

KANCELARIA SENATU

BIURO LEGISLACYJNE

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 11 marca 2005 r. ustawie o ratyfikacji Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

 

Celem przedmiotowej umowy międzynarodowej jest ustanowienie podstaw prawnych ujednoliconego systemu, w ramach którego poddanie kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych w danym państwie skutkuje uznaniem ich za zgodne z przepisami prawnymi innego państwa. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Konwencji "W przypadku wyrobów kontrolowanych i cechowanych zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji, importujące Umawiające się Państwo nie będzie wymagało dalszego badania, ani cechowania w sensie określonym w ustępie 1, poza testami kontrolnymi, o których mowa w artykule 6.".

Zważywszy na to, że przedmiotowa umowa międzynarodowa dotyczy spraw uregulowanych w ustawie, jej ratyfikacja przez Prezydenta Rzeczypospolitej wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji. Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

opracował Piotr Magda