Warszawa, dnia 21 marca 2005 r.

KANCELARIA SENATU

BIURO LEGISLACYJNE

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych

(druk senacki nr 909)

Cel i przedmiot ustawy

Ustawa ma na celu uchylenie przepisu - art. 17 ust. 1 pkt 3, który uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z przepisami Konstytucji, powrócił do ustawy o biokomponentach (...) w identycznym brzmieniu na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis ten ma charakter przepisu karnego, samodzielnie nie funkcjonuje, a przewiduje sankcję za nieprzestrzeganie przepisu art. 12 ust. 6 ustawy, który utracił moc na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Ponadto ulegają uchyleniu dwa inne przepisy. Jest to podyktowane faktem, że art. 12 ust. 2 i 7 odwołują się do przepisów, które utraciły moc na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy te nie stanowią samodzielnych norm prawnych.

Nowelizacja ma przywrócić porządek legislacyjny, z tym że odnośnie art. 17 ust. 1 pkt 3 naprawienie błędu legislacyjnego ma osiągnąć skutek od dnia 21 sierpnia 2004 r., czyli od dnia "powrotu" art. 17 ust. 1 pkt 3 do ustawy o biokomponentach (...).

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Opracowała:

Aleksandra Sulkowska