U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustawy o stanie klęski żywiołowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 marca 2002 r. ustawy o stanie klęski żywiołowej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 8 w pkt 1 skreśla się wyrazy "lub miasta";

2)

w art. 8 w pkt 4 wyrazy "i ich usuwanie" zastępuje się wyrazami "lub ich usuwanie" oraz wyraz "ogłoszono" zastępuje się wyrazem "wprowadzono";

3)

w art. 9 w ust. 4 wyrazy "wchodzącego w skład powiatu" zastępuje się wyrazami "nie będącego miastem na prawach powiatu";

4)

w art. 10 w ust. 2 wyrazy "wchodzących w skład powiatu" zastępuje się wyrazami "nie będących miastami na prawach powiatu";

5)

w art. 12 w ust. 2 dodaje się pkt 2a brzmieniu:

"2a) opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,";

6)

w art. 12 w ust. 2 w pkt 4 skreśla się wyrazy "na obszarach działania zespołów";

7)

w art. 22 w ust. 3 po wyrazach "danej osoby" dodaje się wyrazy "lub podmiotu";

8)

w art. 29 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

"Art. 31a. Wójt lub burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.";";

9)

w art. 29:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) po art. 31a dodaje się art. 31b w brzmieniu:

"Art. 31b. 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt lub burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt lub burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.";",

b) skreśla się pkt 4;

10)

w art. 30 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 14:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wojewoda i starosta wykonują swoje zadania przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i powiatowego zespołu reagowania kryzysowego, działających na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej.",

b) skreśla się ust. 6 - 9;";

11)

w art. 33 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 12 pkt 9d otrzymuje brzmienie:

"9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,";";

12)

w art. 33:

a) skreśla się pkt 3,

b) w pkt 4:

- w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 1a" dodaje się wyrazy "i 1b",

- dotychczasowy ust. 1a oznacza się jako ust. 1b i dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.".

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK