U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 kwietnia 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

-

w art. 1 w pkt 1 w lit. b), w ust. 3 wyrazy "przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowych izbach pielęgniarek i położnych mogą być tworzone" zastępuje się wyrazami "Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe izby pielęgniarek i położnych mogą tworzyć w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia".

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK


Uzasadnienie

Senat uznał za celowe wniesienie poprawki do ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, kierując się potrzebą uściślenia kwestii związanej z podmiotami uprawnionymi do tworzenia ośrodków informacyjno-edukacyjnych. Doprecyzowanie bowiem tworzenia tych ośrodków przez jednostki organizacyjne samorządu pielęgniarek i położnych, nie zaś jak stanowi ustawa nowelizująca - możliwość tworzenia ich przy jednostkach organizacyjnych samorządu pielęgniarek i położnych, eliminuje mogącą powstać w praktyce wątpliwość, czy ośrodki informacyjno-edukacyjne, realizujące zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, będą działać w strukturze tego samorządu, czy też poza nią. Poprawka wskazując jednoznacznie podmiot uprawniony do tworzenia wyżej wymienionych ośrodków, wprowadza konieczność współdziałania, w procesie ich tworzenia, uprawnionych podmiotów z ministrem właściwym do spraw zdrowia, zapewniając poprzez udział ministra nie tylko prawidłowe funkcjonowanie powoływanych struktur, lecz także stworzenie gwarancji celowości powoływania ośrodków informacyjno-edukacyjnych.