U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 czerwca 2002 r.

w sprawie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 maja 2002 r. ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2 w ust. 3 wyrazy "Urząd Ochrony Państwa" zastępuje się wyrazami "Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu";

2)

w art. 2 w ust. 3 wyraz "armie" zastępuje się wyrazami "siły zbrojne";

3)

w art. 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zasady używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.";

4)

w art. 7 wyrazy "odrębne przepisy" zastępuje się wyrazami "przepisy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym";

5)

w art. 11 w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Pozwolenia udziela się przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli";

6)

w art. 12 w ust. 1 oraz w art. 14 w ust. 2 w pkt 7 po wyrazach "w art. 11" dodaje się wyrazy "ust. 1 pkt 1 lit. f) oraz";

7)

w art. 12 w ust. 3 wyrazy "Szefa Urzędu Ochrony Państwa" zastępuje się wyrazami "Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego";

8)

w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opłatę za badanie ponosi osoba badana. Za badania pracowników, przeprowadzane w trakcie zatrudnienia, opłatę ponosi pracodawca.";

9)

w art. 14 w ust. 1 w pkt 1 oraz w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "jego siedzibę" dodaje się wyrazy "lub miejsce zamieszkania";

10)

w art. 14 w ust. 2 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "w szczególności";

11)

w art. 14 w ust. 2 w pkt 3 wyrazy "czynności prawnej" zastępuje się wyrazami "czynności prawnych";

12)

w art. 14 w ust. 2 w pkt 8 wyrazy "pkt 3 i 4" zastępuje się wyrazami "pkt 1 i 4";

13)

w art. 16 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "oraz";

14)

w art. 16 dwukrotnie użyte wyrazy "komendanta powiatowego (miejskiego) Policji" zastępuje się wyrazami "komendanta wojewódzkiego Policji";

15)

w art. 18 w ust. 1 w pkt 6 oraz w ust. 2 po wyrazie "nabytych" dodaje się wyraz ", zużytych";

16)

w art. 18 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy "pkt 3" zastępuje się wyrazami "pkt 4";

17)

w art. 23 w ust. 2 po wyrazach "w odrębnych przepisach," dodaje się wyrazy "oraz zasad transportu podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie przepisów o ochronie osób i mienia.";

18)

w art. 28:

a) w pkt 3 wyrazy "określenie rodzaju i ilości" zastępuje się wyrazami "rodzaj i ilość",

b) w pkt 6 wyrazy "określenie środka transportu i trasy" zastępuje się wyrazami "środek transportu i trasę";

19)

w art. 29 w ust. 2 wyrazy "w art. 15 ust. 1" zastępuje się wyrazami "w art. 9 ust. 1";

20)

w art. 68 dodaje się pkt 1a w brzmieniu;

"1a) w art. 11 w pkt 7 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje pkt 8 w brzmieniu:

"8) używania broni sygnałowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz w trakcie imprez sportowych.";".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 8 maja 2002 r. ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, postanowił wprowadzić do jej tekstu 20 poprawek.

W poprawce nr 3 Senat wyraził przekonanie, że przepis art. 5, który nakłada obowiązek nabywania, przechowywania i używania materiałów wybuchowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, jest przepisem zbyt ogólnym. Z tego względu Izba proponuje aby minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określił w drodze rozporządzenia zasady używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Izba stanęła na stanowisku, że w art. 13 w ust. 3 ustawy nie przesądzono jednoznacznie kto będzie ponosił opłatę za kolejne badania lekarskie i psychologiczne. Wobec faktu, że badania te w celu aktualizacji należy powtarzać co 5 lat rozstrzygnięcie tej kwestii wydało się niezbędne, a wątpliwości w tym zakresie rozwiewa poprawka nr 8.

Senat przesądził, że o wydaniu pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jego cofnięciu oraz o odmowie wydania pozwolenia wojewoda zawiadamia komendanta wojewódzkiego Policji (poprawka nr 14). Przekonanie co do prawidłowości takiego rozwiązania wynika z faktu, iż komendant wojewódzki koordynuje całość działań podejmowanych na terenie danego województwa.

Senat szczegółowo zajął się zagadnieniami dotyczącymi obowiązku spoczywającego na przedsiębiorcy i kierowniku jednostki naukowej w zakresie prowadzenia ewidencji materiałów wybuchowych. Zdaniem Senatu rejestracja czynności dokonywanych z materiałami wybuchowymi przeznaczonymi do użytku cywilnego będzie kompletna wtedy, gdy obowiązek ewidencjonowania będzie dotyczył również zużytych materiałów wybuchowych (poprawka nr 15).

Poprawka nr 17 uzupełnia przepis art. 23 ust. 2 poprzez wskazanie, że zasady przemieszczania materiałów wybuchowych określone w ustawie nie naruszają zasad transportu podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie przepisów o ochronie osób i mienia. Zdaniem Senatu dotychczasowa treść przepisu nie uwzględniała tej regulacji, a odesłanie do odrębnych przepisów dotyczyło jedynie poszczególnych rodzajów środków transportu.

Poprawka nr 20 wprowadza zmianę do ustawy o broni i amunicji, której celem jest zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na broń w przypadkach używania broni sygnałowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz w trakcie imprez sportowych. Przyjmując tę poprawkę nr 20 Senat miał na uwadze fakt, że pistolet strzałowy jest uznanym środkiem służącym do wzywania pomocy. Pistolety sygnałowe są ponadto podstawowym wyposażeniem sygnalizacyjnym na jachtach morskich i śródlądowych, służącym do skutecznego wzywania pomocy w niebezpieczeństwie oraz środkiem używanym w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych.

Pozostałe poprawki Senat wprowadził ze względu na potrzebę zachowania spójności wewnętrznej ustawy oraz jej kompatybilności z systemem prawnym.

Poprawki nr 1 i 7 uwzględniają wprowadzane aktualnie zmiany w zakresie struktury instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa i dostosowują terminologię ustawy do pojęć użytych w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Poprawka nr 2 wprowadza do ustawy prawidłową terminologię.

Z kolei poprawka nr 4 precyzuje odesłanie, w opinii Senatu zbyt ogólne, do przepisów odrębnych.

Grupa poprawek prawidłowo określa odesłania do poszczególnych przepisów ustawy (poprawki nr 5, 6, 12 i 16) bądź ma na celu uniknięcie podwójnego odesłania (poprawka nr 19).

Pozostałe poprawki mają charakter precyzujący lub redakcyjny.