U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 czerwca 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 maja 2002 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

- w art. 1 w pkt 1 w lit. b), w ust. 2 wyrazy "Uprawniony z licencji" zastępuje się wyrazem "Licencjobiorca".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


UZASADNIENIE

Senat, podzielając pogląd Sejmu o konieczności umożliwienia licencjobiorcy udzielania licencji dalszej (sublicencji), przyjął jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy prawo własności przemysłowej.

Poprawka ma charakter terminologiczny i zastępuje użyte w art. 1 pkt 1 lit. b) wyrazy "uprawniony z licencji", wyrazem "licencjobiorca". Zmiana ta zmierza do podniesienia jakości legislacyjnej tworzonego prawa w drodze ujednolicenia terminologii jaką posługuje się ustawodawca w nowelizowanym art. 163.