U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 czerwca 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 maja 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1:

a) w pkt 2 w lit. a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osób odbywających podróż na podstawie wykupionych od przewoźnika na rzecz tych osób legitymacji lub biletów uprawniających do ulgowych przejazdów, z zastrzeżeniem art. 5a,",",

b) dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla dzieci w celu wykonania obowiązku określonego w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 1.";";

2)

w art. 1 w pkt 7, w art. 6 w ust. 1 wyrazy "art. 4 i 5" zastępuje się wyrazami
"art. 3-5";

3)

dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Jednolity tekst ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego zostanie ogłoszony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.";

4)

w art. 3 wyrazy "1 lipca 2002 r." zastępuje się wyrazami "1 sierpnia 2002 r.".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


U Z A S A D N I E N I E

Senat wprowadził cztery poprawki do ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Senat dostrzegł potrzebę jednoznacznego wskazania, iż należy uwzględniać ulgi przysługujące uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla uczniów, których droga z domu do szkoły przekracza odległości wskazane w przepisach o systemie oświaty. W każdym innym przypadku odbywania podróży na podstawie wykupionych od przewoźnika na rzecz osób trzecich legitymacji lub biletów uprawniających do ulgowych przejazdów - w tym także wykupionych przez jednostki sektora samorządowego - nie będzie się stosować przepisów ustawy, zgodnie z przepisem art. 1b ust. 1 pkt 1 (poprawka nr 1).

Senat uzupełnił odesłanie zawarte w art. 6 ust. 1 nowelizowanej ustawy tak, aby minister właściwy do spraw transportu mógł określić także rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, na których pobierane są zasiłki rodzinne (poprawka nr 2).

Z uwagi na znaczną liczbę zmian w ustawie oraz jej wielokrotne uprzednie nowelizacje, posługiwanie się tekstem nowelizowanej ustawy może być istotnie utrudnione. Dlatego Senat określił termin ogłoszenia jej tekstu jednolitego (poprawka nr 3).

Senat odsunął o miesiąc wejście w życie nowelizacji, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przewoźnikom choćby minimalnego okresu na przygotowanie się do zmienionych przepisów (poprawka nr 4).