U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 czerwca 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych
zawieranych w związku z umowami dostaw
na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 maja 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 2 w lit. a), w pkt 3 wyraz "offsetobiorcy" zastępuje się wyrazem "przedsiębiorcy";

2)

w art. 1 w pkt 5, w art. 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister właściwy do spraw gospodarki powierza obsługę bankową umów offsetowych bankowi państwowemu. Zakres i warunki tej obsługi określi umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki i bankiem państwowym.";

3)

w art. 1 w pkt 14, w art. 20 w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyrazy "wchodzi przedstawiciel" zastępuje się wyrazami "wchodzą, po jednej osobie, przedstawiciele";

4)

w art. 1 w pkt 14, w art. 20 w ust. 2 w pkt 14 wyrazy "Szefa Urzędu Ochrony Państwa" zastępuje się wyrazami "Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego";

5)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. W sprawach rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 23 maja 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, postanowił wprowadzić do jej tekstu 5 poprawek.

Poprawka nr 1 modyfikuje definicję "zagranicznego dostawcy". Zdaniem Senatu przyjęte przez Sejm rozwiązanie wymagało korekty.

Poprawka nr 2 stanowi wyraz przekonania Senatu, iż z uwagi na publiczny charakter transakcji realizowanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz wpływ umów offsetowych na gospodarkę krajową, udział banku państwowego w obsłudze tych umów nie powinien być kwestionowany.

Zaproponowane przez Izbę rozwiązanie umożliwi ministrowi właściwemu do spraw gospodarki powierzenie obsługi umów offsetowych bankowi państwowemu, jako instytucji zaufania publicznego powołanej dla obsługi finansowej istotnych działań gospodarczych państwa. Senat rozstrzygnął, że zakres i warunki obsługi bankowej umów offsetowych określi umowa zawarta pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a bankiem państwowym.

W toku prac nad ustawą Senat dostrzegł konieczność zamieszczenia w ustawie przepisu przejściowego, który będzie normował wpływ nowej regulacji prawnej na stosunki powstałe pod działaniem prawa dotychczasowego. Senat stanął na stanowisku, iż w tym zakresie rozwiązaniem właściwym będzie bezpośrednie działanie nowego prawa (poprawka nr 5), dzięki któremu uzyska się przejrzysty stan prawny.

Poprawka nr 4 uwzględnia wprowadzane aktualnie zmiany w zakresie struktury instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa i dostosowuje terminologię ustawy do pojęć użytych w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Poprawka nr 3 ma charakter redakcyjny.