U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 czerwca 2002 r.

w sprawie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 maja 2002 r. ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 22 w pkt 1 po wyrazach "w ust. 3" dodaje się wyrazy "po wyrazach "Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu"";

2)

art. 27 otrzymuje brzmienie:

"Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 19 pkt 1 i art. 20, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2002 r.,

2) art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 24, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 23 maja 2002 r. ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu, postanowił wprowadzić do jej tekstu 2 poprawki.

Poprawka druga wynika z przekonania Izby, iż dzień 30 czerwca 2002 roku nie jest właściwą datą wejścia w życie w odniesieniu do art. 19 pkt 1 oraz art. 20 ustawy. Przekonanie to wynika z konieczności zachowania spójnych dat przekształceń strukturalnych określonych w ustawie z dnia 1 marca 2002 roku o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw. Zmiany wprowadzane przytoczonymi przepisami, w części związanej z kompetencjami należącymi do Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, które przejdą do zakresu działania ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, wejdą w życie dopiero z dniem 1 lipca 2002 roku. W tej sytuacji, wbrew zamiarom ustawodawcy, zmiany, które wejdą w życie z dniem 1 lipca zniwelowałyby zmiany wprowadzone ustawą o Polskiej Konfederacji Sportu.

Poprawka pierwsza przyjęta przez Senat ma charakter redakcyjny. Określa ona w sposób jednoznaczny, w którym miejscu jednostki redakcyjnej umieszcza się dodawane wyrazy.