U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 czerwca 2002 r.

w sprawie o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 maja 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, w art. 75 w ust. 1 po wyrazie "Rada" dodaje się wyraz "regionalnej";

2)

w art. 1 w pkt 1, w art. 75 w ust. 9 w pkt 2 wyrazy "na kandydata" zastępuje się wyrazami "dla kandydata";

3)

w art. 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 i dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

"1. Nie później niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy zostaną powołane rady kas chorych zgodnie z art. 75 ustawy wymienionej w art. 1.".

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK


UZASADNIENIE

Spośród trzech poprawek wniesionych przez Senat do ustawy z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym poprawka nr 3 jest najistotniejsza i ma charakter merytoryczny. Dotyczy ona art. 2, który będąc przepisem przejściowym stanowi, że kadencja rady kasy chorych powołanej na podstawie dotychczasowych przepisów upływa w dniu pierwszego posiedzenia nowo powołanej rady kasy chorych, powtarza więc tylko zasadę zawartą w art. 75a w ust. 1 ustawy nowelizowanej (art. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej). W związku z tym nie został jasno określony termin, w którym dotychczasowe rady kas chorych przestają działać, a inne przepisy (art. 75a ustawy nowelizowanej zarówno w brzmieniu dotychczasowym, jak i nowelizowanym) wskazują na 4 - letnią kadencję rad kas chorych. Poprawka dookreśla termin powołania nowych rad kas chorych i tym samym zostaje sprecyzowane zakończenie kadencji dotychczasowych rad kas.

Pozostałe poprawki mają charakter porządkujący i doprecyzowujący uregulowania ustawy. Poprawka nr 2 dotyczy jednego z kryteriów zostania członkiem rady kasy chorych -określenia wymogu odbycia kursu zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa (zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz aktami wykonawczymi do niej) zostało dostosowane do terminologii systemu prawnego. Poprawka nr 1 doprecyzowuje brzmienie art. 75 ust. 1 ustawy nowelizowanej, którego uregulowanie dotyczy regionalnej kasy chorych, nie zaś, jak można wnosić na podstawie ustawy nowelizowanej, każdej kasy chorych, a więc także branżowej.