U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 października 2002 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

Jednocześnie upoważnia senator Teresę Liszcz do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK


p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

Uznając potrzebę stałego monitorowania sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia, uchwala się, co następuje:

Art. 1.

Dzień 22 lutego ustanawia się Dniem Ofiar Przestępstw.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Celem niniejszego projektu ustawy jest ustanowienie Dnia Ofiar Przestępstw, którym ma być dzień 22 lutego. Podjęcie niniejszej inicjatywy stanowi odpowiedź na apel Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw.

W państwach członkowskich Rady Europy oraz Unii Europejskiej dzień 22 lutego został ogłoszony Dniem Ofiar Przestępstw już w 1988 roku. Polska jako członek Rady Europy oraz państwo kandydujące do członkostwa w Unii Europejskiej nie powinna odbiegać od przyjętych w kręgu państw członkowskich standardów.

Obchody Dnia Ofiar Przestępstw będą służyły przypominaniu o sytuacji ofiar przestępstw oraz wyznaczaniu kierunków niezbędnych dla poprawy ich położenia.

Wejście w życie niniejszej ustawy nie pociąga za sobą wydatków z budżetu państwa.