U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 października 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 października 2002 r. ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 1 w ust. 3 wyrazy "ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177), zwanej dalej "ustawą o pomocy publicznej dla przedsiębiorców"";";

2)

w art. 1 w pkt 3, w art. 2c w ust. 4 wyrazy "oraz poręczenia i gwarancje" zastępuje się wyrazami "oraz poręczenia";

3)

art. 1 w pkt 35 wyrazy "art. 42" zastępuje się wyrazami "art. 42a";

4)

w art. 3 w pkt 1 wyrazy "pkt 9 i 10" zastępuje się wyrazami "pkt 10 i 11" oraz pkt 9 i 10 oznacza się jako pkt 10 i 11;

5)

w art. 5 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 17 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie "bądź" dodaje się wyrazy "poręczone lub";";

6)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. 1. Postępowania egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy umarza się.

2. Egzekucję wierzytelności umorzoną na podstawie ust. 1 wszczyna się ponownie i prowadzi zgodnie z przepisami art. 44, 44a i 44b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że do egzekucji tych wierzytelności nie stosuje się wymogu złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do egzekucji wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji, powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, co do których przed tym dniem nie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.";

7)

w art. 14 wyrazy "oraz art. 6 pkt 2" zastępuje się wyrazami ", art. 6 pkt 2 oraz art. 8".

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK


UZASADNIENIE

Senat wprowadził do ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw 7 poprawek, które w większości mają na celu poprawienie czytelności ustawy, zapewnienie spójności jej przepisów oraz dostosowanie ich do aktualnego stanu prawnego.

Poprawką nr 1 Senat zastępuje uzupełnienie adresu publikacyjnego nieobowiązującej już ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców odwołaniem do nowej ustawy o takim samym tytule, poprawka nr 2 zmierza do zapewnienia spójności pomiędzy art. 2c ust. 4 ustawy nowelizowanej w art. 1, i jej art. 23 ust. 1, który przewiduje wyłącznie udzielanie poręczeń wypłaty odszkodowania za zniszczone, uszkodzone lub skradzione eksponaty ustawowe, poprawka nr 3 natomiast usuwa błąd w oznaczeniu nowelizowanego przepisu.

Poprawka nr 4 ma na celu uwzględnienie nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, która dodała z dniem 1 października 2002 r. pkt 9 w art. 2 ust. 1 tej ustawy. Poprawka nr 5 jest konsekwencją zmiany wprowadzanej w art. 18 pkt 4 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i zmierza do zapewnienia spójności jej przepisów.

Senat uznał, że z przepisu art. 12 nie wynika w sposób dostatecznie wyraźny, iż postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia lub gwarancji, które zostaną umorzone na podstawie ust. 2, będą ponownie wszczynane i prowadzone zgodnie z nowymi przepisami w tym zakresie, stąd zaproponował poprawkę, która wprost formułuje taką zasadę.

Ostatnia z zaproponowanych przez Senat poprawek zmierza do zapewnienia trwałego charakteru zmiany załącznika do ustawy o opłacie skarbowej. Wejście w życie tej zmiany w roku 2002 oznaczałoby jej obowiązywanie tylko do 1 stycznia 2003 r., bowiem z tym dniem załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, mocą wcześniejszej jej nowelizacji, otrzyma nowe brzmienie.