U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 października 2002 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 października 2002 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w tytule ustawy skreśla się wyrazy "oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym";

2)

w art. 1 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 53" stawia się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a) i dodaje się lit. b) w brzmieniu:

"b) w ust. 1a wyrazy "w ust. 1 pkt 9" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 pkt 12";";

3)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a), w ust. 1b w pkt 3 wyraz "określone" zastępuje się wyrazami "odpowiednio określone";

4)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b), w pkt 6 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) pojazdu, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji,";

5)

w art. 1 w pkt 4, w pkt 2 po wyrazie "na" dodaje się wyraz "odpowiednio";

6)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b), w pkt 2 skreśla się wyrazy "przyjętych do stosowania przez Rzeczpospolitą Polską wraz ze zmianami obowiązującymi od daty wejścia ich w życie,";

7)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a), w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy "pojazdu określonego w przepisach, o których mowa w art. 56 ust. 4 pkt 3" zastępuje się wyrazami "pojazdu przewożącego towary niebezpieczne";

8)

w art. 1 w pkt 6 w lit. a), w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy "w liczbie 5 do 9" zastępuje się wyrazami "w liczbie od 5 do 9";

9)

w art. 1 w pkt 6 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) w ust. 5 wyrazy "Przepis ust. 4 dotyczy" zastępuje się wyrazami "Przepisy ust. 4 i 4a dotyczą";";

10)

w art. 1 w pkt 7, w pkt 1 wyrazy "wzór zezwolenia oraz innych dokumentów związanych z jego wydaniem" zastępuje się wyrazami "oraz wzór zezwolenia na przeprowadzanie tych badań";

11)

w art. 1 w pkt 8 w lit. a), w pkt 1a wyrazy "braku predyspozycji psychicznych" zastępuje się wyrazami "istnienia przeciwwskazań psychologicznych";

12)

skreśla się art. 2 i 4.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK


UZASADNIENIE

Senat uznał za stosowne wprowadzenie do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym 12 poprawek.

Poprawki nr 1 i 12 zmierzają do rezygnacji z ustawowego formułowania zasady, że warunkiem koniecznym do przeprowadzania badań psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych jest uzyskanie zezwolenia wojewody. Uchwalając je Senat miał ponadto na względzie, że zgodnie z zasadami techniki prawodawczej nowelizowanie przepisów zmieniających inną ustawę powinno mieć charakter wyjątkowy i może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy jest to konieczne dla wyeliminowania rażącego błędu w przepisach zmieniających ogłoszonej ustawy.

Poprawki nr 2-5 oraz 7-9 mają charakter uściślający, zmierzając do zapewnienia spójności terminologicznej w obrębie przepisów ustawy, a także zachowania jednolitych konstrukcji prawnych.

Poprawka nr 6 zmierza do likwidacji zbędnego - z punktu widzenia zasad obowiązywania aktu normatywnego - sformułowania, że odpowiednia ratyfikowana przez Polskę umowa międzynarodowa, o której mowa w art. 68 ust. 4 pkt 2 ustawy, została przyjęta do stosowania wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie.

Na mocy nowego brzmienia art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy minister właściwy do spraw transportu został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych wymagań w stosunku do stacji kontroli pojazdów i okręgowych stacji kontroli pojazdów, przeprowadzających badania techniczne w określonym zakresie, wzoru zezwolenia na przeprowadzanie tych badań oraz innych dokumentów związanych z jego wydaniem. Dążąc do przeciwdziałania sytuacji, w której minister ten będzie określał na podstawie tak blankietowego upoważnienia wzory jakichkolwiek dokumentów, nawet tych, których ustawa nie przewiduje, Senat opowiedział się za skreśleniem sformułowania "oraz innych dokumentów związanych z jego wydaniem" (poprawka nr 10).

Poprawka nr 11 zmierza do uściślenia - na wzór obowiązującej terminologii w ustawie - Prawo o ruchu drogowym - że decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym wydaje starosta w razie stwierdzenia na podstawie orzeczenia psychologicznego istnienia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, nie zaś braku predyspozycji psychicznych do kierowania nim.