U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 marca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w tytule ustawy po wyrazie "ścieków" dodaje się wyrazy "oraz niektórych innych ustaw";

2)

w art. 1 w pkt 2 w lit. c:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"pkt 4 otrzymuje brzmienie:",

b) skreśla się pkt 5;

3)

w art. 1 w pkt 4 w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 1a" dodaje się wyrazy "i 1b" oraz dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. Wymóg zapewnienia dostaw pod odpowiednim ciśnieniem, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci.";

4)

w art. 1 w pkt 5 w lit. d, w ust. 6 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.";

5)

w art. 1 w pkt 14, w ust. 3 skreśla się wyrazy ", jeżeli spełniają wymagania, o których mowa w art. 18 pkt 4 - 7";

6)

w art. 1 w pkt 18 w lit. a, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.";

7)

w art. 1 w pkt 18:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o zatwierdzeniu taryf albo niestwierdzenia nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się o 90 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5b. W razie stwierdzenia przez organ nadzoru nieważności uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia nadzorczego.",",

b) w lit. c, w ust. 9 wyrazy "ust. 5c lub 8" zastępuje się wyrazami "ust. 5b lub 8",

c) w lit. e, w ust. 10 wyrazy "ust. 5b, 5c i 9a" zastępuje się wyrazami "5a, 5b i 9a";

8)

w art. 1 w pkt 23 w lit. a, w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "odcinającym," dodaje się wyrazy "a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,";

9)

w art. 1 w pkt 24, w pkt 2 wyrazy "art. 24 ust. 5c i 8" zastępuje się wyrazami "art. 24 ust. 5b i 8";

10)

w art. 4:

a) w ust. 1 wyrazy "3 miesięcy" zastępuje się wyrazami "12 miesięcy",

b) w ust. 2 wyrazy "6 miesięcy" zastę puje się wyrazami "15 miesięcy",

c) w ust. 4 wyrazy "12 miesięcy" zastępuje się wyrazami "18 miesięcy";

11)

w art. 5 dwukrotnie użyte wyrazy "art. 11, art. 23 i art. 27 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 11, art. 13 i art. 23".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Kazimierz KUTZ


UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Senat proponuje wprowadzenie 11 poprawek.

Głównym przedmiotem zainteresowania Senatu była przyjęta przez Sejm definicja przyłącza kanalizacyjnego. W przekonaniu Senatu, nowa definicja po pierwsze - nie jest wystarczająco precyzyjna, a tym samym nie rozwiązuje problemów związanych z rozbieżną interpretacją powyższej definicji w procesie wykonywania prawa (w obecnym stanie prawnym rozbieżnie jest interpretowana również ta część definicji, która nie ulega zmianie, a więc definicja przyłącza w nieruchomości, na terenie której znajduje się studzienka kanalizacyjna), po drugie - ustawa nie odnosi się do kwestii wymagających przepisów przejściowych (inwestycje wodociągowo - kanalizacyjne będące w toku w chwili wejścia w życie nowelizacji oraz kwestia ewentualnych roszczeń osób, które wybudowały przyłącza kanalizacyjne w obowiązującym stanie prawnym, a którym w świetle art. 31 będą przysługiwać roszczenia do odpłatnego przejęcia przez gminę lub przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne odcinków przewodów, które w świetle nowelizacji przestały być przyłączami). Nad konsekwencjami wypływającymi z nowej definicji dyskutowano w Senacie zarówno z przedstawicielami samorządów terytorialnych jak i przedstawicielami Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie". W świetle zgłoszonych uwag i przedstawionych wątpliwości Senat, nie kwestionując samej potrzeby uporządkowania definicji przyłącza kanalizacyjnego, uznał, iż przedmiotowa nowelizacja nie powinna obejmować tej kwestii.

Izba proponuje również doprecyzowanie przepisu nakładającego na przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne obowiązek realizacji dostaw wody pod odpowiednim ciśnieniem, wskazując, iż wymóg ten dotyczy wyłącznie dostaw wody z sieci (poprawka nr 3) oraz dodanie przepisu, który zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego, aby w przypadku, jeżeli zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o doprowadzanie wody lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne bezpośrednio z osobą korzystającą z lokalu, uzgodnił on z przedsiębiorstwem, sposób przerywania dostarczania wody również z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami (poprawka nr 4).

Senat uznał za konieczne uporządkowanie przepisów regulujących procedurę zatwierdzania taryf określających ceny za wodę i ścieki. W przekonaniu Izby art. 24 ust. 5a i 5b dają podstawę do interpretacji, iż rada gminy (organ nadzorczy) mogą podjąć uchwałę (rozstrzygnięcie nadzorcze) niezgodną z prawem, a tym samym budzą wątpliwości co do ich zgodności z art. 7 Konstytucji. W poprawkach do tego przepisu uregulowano jednocześnie sytuację, gdy organ nadzoru stwierdzi nieważność uchwały o zatwierdzeniu taryf (poprawki nr 6, 7 i 9).

Senat zmodyfikował także przepis karny tak, aby z jego treści wprost wynikało, iż ukaraniu na jego podstawie podlegają osoby, które podejmują działania wpływające na zmianę, utrzymanie lub utratę właściwości pomiarowych wodomierzy głównych lub urządzeń pomiarowych (poprawka nr 8) oraz doprecyzował art. 16 ustawy tak, aby nie budził on wątpliwości, iż gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, nie są zobowiązane, przy prowadzeniu tej działalności, do przestrzegania wymogów wynikających z indywidualnych zezwoleń wydanych przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym (poprawka nr 5).

Senat proponuje również wydłużenie terminów na dostosowanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz umów o doprowadzanie wody lub odprowadzanie ścieków do wymogów wynikających z niniejszej nowelizacji.

Poprawki nr 1 i 11 mają charakter ściśle legislacyjny: pierwsza z nich nadaje tytułowi ustawy brzmienie zgodne z jej treścią tj. uwzględnia fakt, iż ustawa nowelizuje, oprócz ustawy wskazanej w tytule, dwie inne ustawy, druga - porządkuje przepis, w zakresie aktów wykonawczych, które powinny zachować moc do czasu wydania nowych aktów wykonawczych, na podstawie zmienionych upoważnień.