U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 marca 2005 r., ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 skreśla się pkt 3;

2)

w art. 1 w pkt 7, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zabrania się wydobywania kopalin wykonywanego inaczej niż jako koncesjonowana działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289).";

3)

w art. 1 w pkt 36 skreśla się lit. a;

4)

w art. 1 dodaje się pkt 46a w brzmieniu:

"46a) w art. 113 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) może zakazać, na czas nieprzekraczający dwóch lat, wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego osobom, o których mowa w art. 68 ust. 1 oraz w art. 70 ust. 1, albo wykonywania określonych czynności osobom, o których mowa w art. 75a ust. 1, w razie stwierdzenia naruszenia przez te osoby dyscypliny i porządku pracy, a zwłaszcza obowiązków określonych ustawą i wydanymi na jej podstawie przepisami,";";

5)

w art. 1 dodaje się pkt 46b w brzmieniu:

"46b) po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu:

"Art. 119a. Kto wydobywa kopalinę wbrew zakazowi określonemu w art. 15 ust. 4

- podlega karze grzywny.";";

6)

w art. 1 dodaje się pkt 47a w brzmieniu:

"47a) art. 125 otrzymuje brzmienie:

"Art. 125. Kto wykonuje czynności kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego lub inne czynności w ruchu zakładu górniczego albo czynności, o których mowa w art. 75a ust. 1, bez kwalifikacji przewidzianych ustawą,

- podlega karze grzywny.";";

7)

w art. 1 dodaje się pkt 49a w brzmieniu:

"49a) art. 127 otrzymuje brzmienie:

"Art. 127. Orzekanie w sprawach określonych w art. 119 - 126c następuje na zasadach i w trybie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.";";

8)

w art. 1 w pkt 50 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) lp. 54 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

 

"54

wody termalne

m3

0,00

0,00"

";

 

9)

po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. Przepisu art. 75a nie stosuje się do osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w dniu wejścia w życie ustawy w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego.".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Kazimierz KUTZ


UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach, postanowił wprowadzić do jej tekstu 9 poprawek.

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat przywrócił art. 3 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze dotychczasowe brzmienie. W aktualnym stanie prawnym Rada Ministrów może na podstawie wydanego przez siebie rozporządzenia, objąć przepisami ustawy prowadzenie określonych robó t podziemnych z zastosowaniem techniki gó rniczej, określając miejsce oraz cel wykonywanych robó t i zakres stosowania ustawy. W ustawie będącej przedmiotem prac Senatu zaproponowano, aby przepisy ustawy mogły być stosowane także do robót otworowych. Takie rozszerzenie jest zdaniem Izby Wyższej zbędne, ponieważ w praktyce nie istnieją roboty otworowe nieobjęte przepisami Prawa geologicznego i górniczego.

Poprawki nr 2 i 5 mają na celu nadanie należytej precyzji przepisowi zakazującemu wydobywania kopalin, wykonywanego inaczej niż jako koncesjonowana działalność gospodarcza. Senat uznał za konieczne doprecyzowanie tego przepisu w ten sposób, aby nie wywoływał on trudności interpretacyjnych, a ponadto uzupełnił go o brakującą sankcję.

Uchwalając poprawkę nr 3 Senat usunął z ustawy nowelizującej przepis, który nie wprowadza do ustawy nowelizowanej żadnej zmiany w porównaniu z aktualnym stanem prawnym.

Poprawka nr 4 jest konsekwencją nałożenia na osoby kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego, obowiązku posiadania odpowiednich kwalifikacji. Senat uznał, że konieczne jest umożliwienie organom nadzoru górniczego karania osób niespełniających tych wymogów czasowym zakazem wykonywania czynności w ruchu zakładu górniczego.

Przyjmując poprawkę nr 6 Senat wprowadził do ustawy przepis karny, na podstawie którego osoby kierownictwa oraz specjaliści wykonujący czynności w zakresie ratownictwa górniczego bez kwalifikacji przewidzianych ustawą, będą podlegali karze grzywny orzekanej w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Poprawka nr 7 ma na celu zapewnienie precyzji przepisowi odsyłającemu, uzupełniając katalog przepisów, do których następuje odesłanie, o artykuł dodawany niniejszą nowelizacją do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

W poprawce nr 8 Senat przywrócił zerową stawkę opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie wód termalnych, tak jak ma to miejsce w aktualnym stanie prawnym. Zdaniem Izby Wyższej obciążenie działalności polegającej na pozyskiwaniu wód termalnych opłatą eksploatacyjną spowoduje znaczne utrudnienia finansowe dla prowadzących taką działalność, a ponadto może ograniczyć rozwój geotermii w Polsce.

Uchwalając poprawkę nr 9 Senat wprowadził do noweli przepis przejściowy, na podstawie którego osoby kierownictwa oraz specjaliści w zakresie ratownictwa górniczego dotychczas wykonujący swoje czynności, będą je mogli kontynuować także po wejściu w życie ustawy.