U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 marca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

-

w art. 1 w pkt 5, w art. 10a w ust. 1 wyrazy "i nie później niż do dnia" zastępuje się wyrazami "lecz nie później niż od dnia".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Kazimierz KUTZ


UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, Senat postanowił wprowadzić do jej tekstu jedną poprawkę, dotyczącą art. 10a ust. 1 ustawy nowelizowanej. Jest ona, zdaniem Izby, niezbędna w celu usunięcia błędu logicznego powodującego niejasność przepisu w odniesieniu do początkowej daty 20 - letniego okresu terminowej i systematycznej spłaty kredytu, uprawniającej do umorzenia części pozostałego zadłużenia. Wskazanie okresu spłaty kredytu od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 1 stycznia 2006 r. stoi w sprzeczności z później przywołanym okresem 20 lat tej spłaty. Poprawka przyczyni się do precyzyjnego wskazania, iż terminowa spłata kredytu może być rozpoczęta nie później niż od I kwartału 2006 r.