U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustawy o opłatach abonamentowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 3 marca 2005 r. ustawy o opłatach abonamentowych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2 w ust. 5 w pkt 2 skreśla się wyraz "sanatoria,";

2)

w art. 3 w ust. 2 wyrazy "30 kwietnia" zastępuje się wyrazami "31 maja";

3)

w art. 4 w ust. 3 skreśla się wyrazy ", o których mowa w ust. 1 i 2,";

4)

w art. 4 w ust. 5 w pkt 2 skreśla się wyrazy "o spełnianiu warunku";

5)

w art. 7 w ust. 5 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1";

6)

w art. 8 w ust. 2 po wyrazach "sposób podziału wpływów" dodaje się wyrazy ", o których mowa w ust. 1,";

7)

w art. 8 w ust. 2 po wyrazach "terenowych oddziałów spółek" dodaje się wyrazy ", o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji";

8)

w art. 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w art. 30 uchyla się ust. 6;";

9)

w art. 11 w pkt 7, w art. 31c skreśla się wyrazy ", w tym audycji służących realizacji misji publicznej";

10)

w art. 12 wyrazy "12 miesięcy" zastępuje się wyrazami "6 miesięcy".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Kazimierz KUTZ


UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy o opłatach abonamentowych Senat postanowił wprowadzić do jej tekstu 10 poprawek.

Poprawka nr 1 powoduje wyłączenie sanatoriów nie będących publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, z kręgu podmiotów, które płacą jedną opłatę abonamentową bez względu na liczbę używanych odbiorników. Senat uznał, iż nie ma uzasadnienia dla korzystania z tego przywileju przez sanatoria prowadzące działalność komercyjną.

Poprawka nr 2 zmierza do tego, aby wysokość opłat abonamentowych była określana tylko raz, w terminie do 31 maja, bądź poprzez ogłoszenie stawek kwotowych, bądź w drodze rozporządzenia. Zaproponowany w ustawie układ dat powodowałby konieczność dwukrotnego określania wysokości opłat abonamentowych skutkującego niepotrzebnym zamieszaniem w tym zakresie, bądź też o wydaniu rozporządzenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musiałaby zdecydować do 30 kwietnia i dać temu wyraz poprzez nieogłoszenie do tego czasu stawek opłat zgodnie z art. 3 ust. 2, podczas gdy w tym samym dniu upływa termin złożenia założeń programowo - finansowych branych pod uwagę przy wydawaniu rozporządzenia.

Poprawki nr 3 - 8 mają na celu doprecyzowanie przepisów, korektę odesłań bądź usunięcie podwójnej regulacji tej samej kwestii.

Przyjmując poprawkę nr 9 znoszącą konieczność szczegółowego wskazywania przez zarządy spółek publicznej radiofonii i telewizji, jakie środki zostały przeznaczone na poszczególne audycje służące realizacji misji publicznej, Senat kierował się przekonaniem, iż rozwiązanie to byłoby niezwykle trudne do realizacji i wyegzekwowania, zwłaszcza w przypadku krótkich audycji radiowych.

Ostatnia ze zmian zaproponowanych przez Senat skracająca termin na złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych, ma na celu wcześniejsze przeprowadzenie weryfikacji tych zwolnień.