U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2005 r.

w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca 2005 r. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010", wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

-

w art. 4 przed ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

".... Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze zarządzenia, jednostkę organizacyjną realizującą program.".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Kazimierz KUTZ


Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2005 r. Senat rozpatrzył ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" i zaproponował wprowadzenie do niej jednej poprawki.

Mając na uwadze zupełność regulacji ustawowej, zasady przyzwoitej legislacji, zakres i rodzaj zadań w ramach programu wieloletniego, a także wielkość nakładów z budżetu państwa na ich realizację Senat uznał za konieczne określenie (co najmniej w sposób pośredni) w ustawie podmiotu zobowiązanego do realizacji ustanawianego programu wieloletniego. Zdaniem Senatu nie jest, z punktu widzenia zasad prawidłowej legislacji, dostatecznym rozwiązaniem przyjęcie, że podmiotem zobowiązanym do realizacji programu wieloletniego jest jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. W związku z powyższym Senat proponuje, aby minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określił, w drodze zarządzenia, jednostkę organizacyjną, która będzie realizowała program. Fakt, że określenie jednostki organizacyjnej nastąpi w drodze aktu prawnego podlegającego publikacji, pozwoli każdej zainteresowanej osobie powziąć informację o tym, kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za realizację zadań wynikających z programu wieloletniego oraz za wydatkowanie środków z budżetu państwa przewidzianych na realizację tego programu.