U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2005 r

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 oraz w art. 17 użyty w różnej liczbie i przypadku wyraz "placówka" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "strażnica";

2)

w art. 1 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sprawach o przestępstwa:

 1. określone w art. 228 i 229 Kodeksu karnego, popełnione przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;
 2. określone w art. 264 § 2 i 3 Kodeksu karnego;
 3. określone w art. 86, 87 i art. 91 Kodeksu karnego skarbowego;
 4. pozostające w związku z przemieszczaniem przez granicę państwową wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii;
 5. ścigane na mocy umów międzynarodowych

czynności operacyjno-rozpoznawcze, zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.",";

3)

w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) w art. 23 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) pocisków niepenetracyjnych, miotanych z broni palnej;

6) paralizatorów elektrycznych.";";

4)

w art. 1 w pkt 12 w lit a:

 1. w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 1b",
 2. w ust. 1a w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.",

 1. skreśla się ust. 1b;

5)

w art. 1 w pkt 18, ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Wniesienie odwołania od decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych lub o jego przedłużeniu nie wstrzymuje wykonania tych decyzji.";

6)

w art. 1 w pkt 28, w art. 75 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

" 1. Jednostki organizacyjne Straży Granicznej oraz funkcjonariusze otrzymują uzbrojenie oraz wyposażenie, w tym wyposażenie specjalne, niezbędne do wykonywania przez funkcjonariuszy czynności służbowych.

 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, uzbrojenie Straży Granicznej, uwzględniając także inne niż broń palna rodzaje uzbrojenia oraz konieczność zapewnienia skutecznego wykonywania przez funkcjonariuszy czynności służbowych.";

7)

w art. 1 pkt 40 otrzymuje brzmienie:

"40) w art. 136b:

a) w ust. 1:

 • pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) komendantów oddziałów, komendantów ośrodków szkolenia oraz kierowników jednostek organizacyjnych Komendy Głównej;",

 • dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) dowódcy kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, odwołanie przysługuje do Komendanta Głównego Straży Granicznej.";";

8)

w art. 2 w pkt 2, w art. 12 w ust. 2 po wyrazie "terytorialnego" dodaje się wyraz "państwa";

9)

w art. 2 w pkt 7, w art. 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, znosi i przywraca nas czas określony kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r., uwzględniając warunki przywracania kontroli granicznej osób określone w tych przepisach.";

10)

w art. 15:

a) w pkt 1 wyrazy "komendant placówki" zastępuje się wyrazami "komendant strażnicy",

b) w pkt 2 wyrazy "placówce Straży" zastępuje się wyrazami "strażnicy Straży",

 1. w pkt 3 wyrazy "właściwej placówki" zastępuje się wyrazami "właściwej strażnicy";

11)

w art. 15 w pkt 1 wyrazy "art. 125 ust. 1 pkt 4" zastępuje się wyrazami "art. 125 ust. 1 pkt 1 i 4";

12)

w art. 16:

a) w pkt 1 wyrazy "komendant placówki" zastępuje się wyrazami "komendant strażnicy",

b) w pkt 2 wyrazy "placówce Straży" zastępuje się wyrazami "strażnicy Straży";

13)

art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. Znosi się terenowe organy Straży Granicznej – komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej i odpowiednio podległe im urzędy – graniczne placówki kontrolne Straży Granicznej.";

14)

art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Postępowania w sprawach indywidualnych wszczętych i niezakończonych przez komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej przejmują właściwi komendanci strażnic Straży Granicznej, przy czym wszystkie podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.";

15)

w art. 20:

 1. w ust. 1 skreśla się wyrazy "strażnicach oraz" i wyraz "placówek" zastępuje się wyrazem "strażnic",
 2. w ust. 2 użyty dwukrotnie wyraz "placówki" zastępuje się wyrazem "strażnicy";

16)

w art. 21:

a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- "komendancie granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej" - rozumie się przez to "komendanta strażnicy Straży Granicznej",",

b) tiret drugie otrzymuje brzmienie:

"- "granicznej placówce kontrolnej Straży Granicznej" - rozumie się przez to "strażnicę Straży Granicznej".";

17)

w art. 23 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. Funkcjonariusz, któremu przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, urlop wypoczynkowy oraz za urlopy zaległe zachowuje prawo do jego otrzymania na zasadach dotychczasowych, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.";

18)

w art. 24 w ust. 2 wyrazy "protokołem zdawczo-odbiorczym" zastępuje się wyrazami "w formie protokołu zdawczo-odbiorczego";

19)

art. 26 otrzymuje brzmienie:

"Art. 26. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

 1. art. 1 pkt 2-7, pkt 8 w zakresie dotyczącym art. 10 ust. 1, pkt 17 lit. c, pkt 29, 36, 40 i 42, art. 3-6, art. 8, art. 10 i 11 oraz art. 13-21 i art. 23, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
 2. art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, tiret drugie w zakresie dotyczącym pkt 5b, pkt 8 w zakresie dotyczącym art. 10 ust. 2-4, pkt 10 lit. a tiret pierwsze w zakresie dotyczącym pkt 2b oraz lit. f w zakresie dotyczącym ust. 7b, pkt 38, art. 2 pkt 6, art. 9, art. 12 i art. 24, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.;
 3. art. 2 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Rady o stosowaniu przez Rzeczpospolitą Polską art. 2 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r.".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Kazimierz KUTZ


Uzasadnienie

W dniu 1 kwietnia 2005 r. Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Senat zadecydował o wprowadzeniu do ustawy 19 poprawek.

Uchwalając poprawki oznaczone numerami 1, 10, 12-16 Senat proponuje przemianowanie wszystkich podstawowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i nazwanie ich "strażnicami". Zabieg ten odwołuje się do tradycji i patriotycznych wartości jakie przyświecają tej służbie.

W poprawce oznaczonej nr 3 Senat proponuje poszerzyć możliwości działania funkcjonariuszy poprzez dodanie paralizatorów elektrycznych do środków przymusu bezpośredniego, które mogą stosować funkcjonariusze Straży Granicznej.

Mając na uwadze wyrównanie szans wszystkich kandydatów do służby, Senat poprawką nr 4, usuwa z ustawy przepis art. 31 ust. 1b i to miejsce proponuje wprowadzenie obowiązku przeprowadzania badań psychofizycznych u wszystkich kandydatów do służby w Straży Granicznej. Albowiem, jak stwierdził Senat, przepisy ustawy w uchwalonym przez Sejm brzmieniu nie precyzują w jakich przypadkach takie badania mogłyby być przeprowadzane i wobec których kandydatów. Ponadto tej kwestii nie reguluje również projekt odpowiedniego rozporządzenia – odsyłając do przepisów ustawy.

W poprawce nr 6 Senat rozszerza przepis o uzbrojenie, jako środek niezbędny do wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz proponuje dodanie wytycznych do wydania rozporządzenia.

Istotne znaczenie ma poprawka Senatu nr 7, która wprowadza zapis, zgodnie z którym organem odwoławczym od orzeczeń dowódcy kontyngentu wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa, będzie Komendant Główny Straży Granicznej.

Poprawki nr 9 i 19 mają na celu: wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym oraz wskazanie, że przepisy ustawy powinny odsyłać wyłącznie do przepisów Konwencji Wykonawczej do Układu Schengen, ponieważ jedynie w przepisach Konwencji używane jest pojęcie "granic wewnętrznych".

Poprawka nr 17 ma na celu utrzymanie, przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dla odchodzących w tym czasie ze służby funkcjonariuszy, uprawnień do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za cały niewykorzystany przed zwolnieniem ze służby urlop wypoczynkowy i zaległe urlopy dodatkowe.

Wszystkie pozostałe poprawki mają na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.