Ostatnia zmiana pliku: 17 stycznia 2002 r.

6. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

19, 20 i 21 grudnia 2001 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 67, 108
druk senacki nr 26, 26A, 26Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 65, 142
druki senackie 40, 40A, 40B, 40Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o  świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 68, 68-A, 138
druki senackie nr 38, 38A
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 66, 145
druki senackie 39, 39A
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 64, 133
druki senackie 37, 37A, 37Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 69, 141
druk senacki nr
30, 30A, 30Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 63, 139
druk senacki nr
31, 31A
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 86, 130
druki senackie 51, 51A, 51B, 51Z
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 119, 140
druki senackie nr 52, 52A, 52Z
Uchwała, opis w Diariuszu

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 73, 127
druki senackie nr 41, 41A, 41Z
Uchwała, opis w Diariuszu

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 72, 126
druki senackie nr 42, 42A
Uchwała, opis w Diariuszu

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 74, 128
druki senackie nr 43, 43A
Uchwała, opis w Diariuszu

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 71, 129
druki senackie nr 45, 45A, 45Z
Uchwała, opis w Diariuszu

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 70, 125
druki senackie nr 44, 44A
Uchwała, opis w Diariuszu

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę o prokuraturze oraz ustawę o kuratorach sądowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 75, 135, errata do druku nr 135
druk senacki nr
33, 33A
Uchwała, opis w Diariuszu

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 99, 136
druk senacki nr
34, 34A
Uchwała, opis w Diariuszu

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 82, 150
druki senackie 48, 48A, 48Z
Uchwała, opis w Diariuszu

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 84, 120
druki senackie nr 46, 46A, 46Z
Uchwała, opis w Diariuszu

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu o Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 85, 137
druki senackie nr 50, 50A, 50Z
Uchwała, opis w Diariuszu

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 111, 121
druki senackie nr 47, 47A, 47B, 47Z
Uchwała, opis w Diariuszu

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. - projekt pilny (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 118, uzasadnienie do druku nr 118, druk sejmowy nr 124
druk senacki nr
35, 35A
Uchwała, opis w Diariuszu

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 107, 123
druki senackie nr 49, 49A, 49Z
Uchwała, opis w Diariuszu

23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. - projekt pilny (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 131, 147
druk senacki nr
36, 36A
Uchwała, opis w Diariuszu

24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 76, 110
druk senacki nr
32, 32A
Uchwała, opis w Diariuszu

25. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska w Gdyni. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 52, 112
druki senackie nr
24, 24A
Uchwała, opis w Diariuszu

26. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku-Oliwie. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 81, 113
druk senacki nr
25, 25A
Uchwała, opis w Diariuszu


Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu część I, część II