Ostatnia zmiana pliku:23 sierpnia 2002 r.

Informacja o porządku obrad

23. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

6, 7 i 8 sierpnia 2002 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 334, 335 i 665
druki senackie nr 198, 198A, 198B, 198C, 198Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 468, 579, 689
druk senacki 172, 172A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 582, 675, 675-A
druk senacki nr 190, 190A, 190B, 190Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 658, 728
druki senackie nr 187, 187A, 187B, 187Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o napojach spirytusowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 656, 715
druki senackie nr 201, 201A, 201B, 201Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 557, do druku nr 557, 628, 628-A
druki senackie nr 168, 168A, 168B, 168Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 417, 576, 576-A
druki senackie nr 167, 167A, 167Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 414, 634, 634-A
druk senacki nr 189, 189A, 189Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 451 i 674
druk senacki nr 202, 202A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 18, do druku nr 18, 77, do druku nr 77, 661, 661-A
druki senackie nr
194, 194A, 194Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 19, do druku nr 19,78,do druku 78, 78-A, 662, 662-A
druki senackie nr
195, 195A, 195Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 20, do druku nr 20, 79, do druku nr 79, 663, 663-A
druki senackie nr
196, 196A, 196Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie oceny zgodności. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 517, do druku nr 517, 686, 686-A
druk senacki nr
192, 192A, 192B, 192Z
Uchwała, opis w Diariuszu

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 378, 713
druk senacki nr
185, 185A, 185B, 185Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 409, 635
druk senacki nr
173, 173A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 660, 714
druk senacki nr
188, 188A, 188B, 188Z
Uchwała, opis w Diariuszu

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o normalizacji. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 248, 621
druk senacki nr
191, 191A, 191Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 733
druki senackie nr
199, 199A, 199B, 199Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 499 i 696
druki senackie nr
203, 203A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 657, 712
druki senackie nr
204, 204A, 204Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 626, 709

druki senackie nr 186, 186A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

22.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 527, 650
druk senacki nr
183, 183A, 183B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

23.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 532, 691
druki senackie nr
184, 184A, 184B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

24.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 705, 745
druki senackie nr
197, 197A, 197B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

25.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 528 i 694
druki senackie nr 200, 200A, 200B
Uchwała, opis w Diariuszu

 

26.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 505, do druku nr 505, 672, 672-A
druk senacki nr 178, 178A, 178B, 178Z
Uchwała, opis w Diariuszu

27.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 508, do druku nr 508, 673, 673-A
druki senackie nr 180, 180A, 180B, 180Z
Uchwała, opis w Diariuszu

28.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 469, 671, 671-A
druk senacki nr 177, 177A
Uchwała, opis w Diariuszu

 

29.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 466, 670, 670-A
druk senacki nr 179, 179A, 179Z
Uchwała, opis w Diariuszu

 

30.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o produktach biobójczych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 583, 676, 676A
druk senacki nr
193, 193A, 193B
Uchwała, opis w Diariuszu

31.

Zmiana w składzie komisji senackiej. (Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany w komisji senackiej)
druk senacki nr
170
Uchwała, opis w Diariuszu

 


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu