Ostatnia zmiana pliku: 19.09.2002 r.

Informacja o porządku obrad

24. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

11 i 12 września 2002 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy.* (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 780, 831, 831-A
druk senacki nr 208, 208A, 208B, 208Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Informacja rządu o programie poprawy bezpieczeństwa obywateli "Bezpieczna Polska".
opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o miarach.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 776, 829
druk senacki nr 207, 207A
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 757, 759, 782, 782-A
druk senacki nr 209, 209A
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 758, 783, 783-A
druk senacki nr 210, 210A
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
(Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 338, 693, 693-A
druk senacki nr 211, 211A, 211B, 211Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności za 2001 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
druk senacki nr 107,
opis w Diariuszu

8. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. (Projekt skierowano do komisji)
druki senackie nr 158, 158S
opis w Diariuszu

9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. (Projekt skierowano do komisji)
druki senackie nr 70, 70S
opis w Diariuszu

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne. (Projekt przekazano do Sejmu)
druki senackie nr 148, 148S
Uchwała, opis w Diariuszu

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 868, 872
druki senackie nr 213, 213A
Uchwała, opis w Diariuszu


* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu