Ostatnia zmiana pliku: 30.10.2002 r.

25. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

2, 3 i 4 października 2002 r.


1)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 - 1990 osób pełniących funkcje publiczne. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 765, 845, 845A
druki senackie nr 225, 225A, 225B, 225Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 739, 862
druk senacki nr 234, 234A, 234B, 234Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

3)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 703, 750, 750A
druki senackie nr 220, 220A, 220B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

4)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 623, 756, 756A
druki senackie nr 224, 224A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego oraz o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
Druki sejmowe nr 687, do druku nr 687, 811, 811A
druki senackie nr 221, 221A, 221B, 221Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

6)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 804, do druku 804, 863
druki senackie nr 226, 226A, 226B, do226
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

7)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 734, 825
druki senackie nr 214, 214A, 214B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa - Książka - Ruch".(Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 498, 867
druki senackie nr 227, 227A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 706, do druku nr 706, 812
druk senacki nr 233, 233A, 233B, 233Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

10)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 586, 892
druki senackie nr 230, 230A, 230Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 659, 893
druki senackie nr 231, 231A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druk sejmowy nr 644
druk senacki nr 232, 232A, 232Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 847
druk senacki nr 235, 235A, 235Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 698, 767, 767A
druki senackie nr 219, 219A
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

15)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 735, 861
druki senackie nr 223, 223A, 223B, 223Z
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

16)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 534, 744
druki senackie nr 222, 222A, 222B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

17)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Aktu z dnia
29 listopada 2000 r. Rewidującego Konwencję o udzielaniu patentów europejskich.
(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 707, 832
druki senackie nr 215, 215A, 215B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

18)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
Druki sejmowe nr 600, 835
druki senackie nr 216, 216A, 216B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

19)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 599, 834
druki senackie nr 217, 217A, 217B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

20)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 596, 833
druki senackie nr 218, 218A, 218B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

21)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 827, 877
druk senacki nr 228, 228A, 228B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

22)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 42, 876
druk senacki nr 229, 229A, 229B
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

23)

Drugie czytanie projektu uchwały w 20 rocznicę tragicznych wydarzeń w Lubinie. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 205, 205S
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

24)

Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 158, 158S, 158X
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

25)

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 70, 70S, 70X
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

26)

Zmiana w składzie komisji senackiej. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 212
więcej
Uchwała, opis w Diariuszu

 

 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu