Stan na 25 października 2002 r.

INFORMACJA O PORZĄDKU OBRAD 26. POSIEDZENIA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

30 października 2002 r. (środa)

Początek posiedzenia w dniu 30 października 2002 r. (środa) o godz. 11.00.

Sekretarze Senatu: senator Zbigniew Gołąbek

senator Sławomir Izdebski

Listę mówców prowadzi: senator Zbigniew Gołąbek

1)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

druki sejmowe nr 556, 920, 920-A

druki senackie nr 240, 240A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Upoważnionym do reprezentowania stanowiska rządu w sprawie tej ustawy został Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa przewiduje ustalanie realnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w drodze negocjacji na forum Komisji Trójstronnej ds. Społeczno Gospodarczych. Zakłada się wzrost w/w wynagrodzenia na poziomie prognozowanego na dany rok wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 10 października 2002 r. Do Senatu została przekazana w dniu 11 października 2002 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 listopada 2002 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 października 2002 r. skierował ustawę do Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w tej sprawie odbyło się w dniu 22 października 2002 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 240A).

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy.

Sprawozdawcą Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w tej sprawie będzie senator Krystyna Sienkiewicz.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w tej sprawie będzie senator Franciszek Bobrowski.

2)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym.

druki sejmowe nr 769, 887

druki senackie nr 237, 237A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Upoważnionym do reprezentowania stanowiska rządu w sprawie tej ustawy został Minister Finansów.

Przedstawione zmiany związane są z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie ustawy o podatku leśnym. Zmierzają one do ujednolicenia oraz doprecyzowania przepisów określających zasady opodatkowania gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne oraz grunty zakrzewione i zadrzewione na użytkach rolnych.

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 10 października 2002 r. Do Senatu została przekazana w dniu 11 października 2002 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 listopada 2002 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 października 2002 r. skierował ustawę do:

  • Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych .

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się
w dniu 23 października 2002 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 237A).

Sprawozdawcą Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie będzie senator Andrzej Anulewicz.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się w dniu 24 października 2002 r.

Komisja nie zakończyła prac nad tą ustawą. Kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie planowane jest na środę.

3)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw.

druki sejmowe nr 679, 679-A, 894

druki senackie nr 239, 239A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Upoważnionym do reprezentowania stanowiska rządu w sprawie tej ustawy został Minister Finansów.

Przedstawione w nowelizacji ustawy zmiany zostały przedstawione w ramach rządowego programu "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca". Są one ponadto związane z koniecznością dostosowania przepisów ustawy do norm Unii Europejskiej. Propozycje zmian dotyczą kwestii oceny ryzyka finansowego ponoszonego przez Skarb Państwa związanego z udzielanymi przez niego poręczeniami, zasad naliczania opłat prowizyjnych jak również objęcia przepisami ustawy kredytów udzielanych przez banki krajowe.

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 10 października 2002 r. Do Senatu została przekazana w dniu 11 października 2002 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 listopada 2002 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 października 2002 r. skierował ustawę do:

  • Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych,
  • Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się w dniu 24 października 2002 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 239B).

Sprawozdawca Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych w tej sprawie będzie senator Tadeusz Wnuk.

Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury w tej sprawie odbyło się w dniu 23 października 2002 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 239A).

Sprawozdawcą Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury w tej sprawie będzie senator Marian Noga.

4)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach
i przystaniach morskich.

druki sejmowe nr 768, 896

druki senackie nr 238, 238A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Upoważnionym do reprezentowania stanowiska rządu w sprawie tej ustawy został Minister Infrastruktury.

Przedstawione zmiany związane są z problemem zapewnienia portom i przystaniom morskim trwałego o usytuowania w krajowej i europejskiej infrastrukturze transportowej. Wnioskodawca szczególną uwagę zwrócił na zasady pobierania opłat portowych oraz kwestie związane z zarządzaniem portem lub przystanią morską.

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 10 października 2002 r. Do Senatu została przekazana w dniu 11 października 2002 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 listopada 2002 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 października 2002 r. skierował ustawę do Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury w tej sprawie odbyło się w dniu 23 października 2002 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 238A).

Sprawozdawcą Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury w tej sprawie będzie senator Czesława Christowa.

5)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

druki sejmowe nr 786, 864

druki senackie nr 241, 241A, 241B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Upoważnionym do reprezentowania stanowiska rządu w sprawie tej ustawy został Minister Infrastruktury.

 

Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

 

Celem projektowanej regulacji jest dostosowanie przepisów ustawy do prawa Unii Europejskiej m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów określonego rodzaju w homologowane ograniczniki prędkości. Ponadto projekt doprecyzowuje niektóre przepisy w zakresie dopuszczenia pojazdów do ruchu
i wykonywania badań psychologicznych kierowców i kandydatów na kierowców.

Sejm uchwalił ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 10 października 2002 r. Do Senatu została przekazana w dniu 11 października 2002 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 listopada 2002 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 października 2002 r. skierował ustawę do:

  • Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury,
  • Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury w tej sprawie odbyło się w dniu 23 października 2002 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (11) (druk nr 241A).

Sprawozdawcą Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury w tej sprawie będzie senator Kazimierz Drożdż.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej w tej sprawie odbyło się w dniu 24 października 2002 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (12) (druk nr 241B).

Sprawozdawcą Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej w tej sprawie będzie senator Zbigniew Kulak.

6)

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

druki senackie nr 143, 143S

Projekt został przedstawiony przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu.

Projekt zmierza do wyłączenia stosowania ustawy przez jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe szkoły wyższe oraz jednostki PAN w przypadku udzielania zamówień związanych z zadaniami opłacanymi ze środków nie będących środkami publicznymi.

Marszałek Senatu w dniu 21 czerwca 2002 r. skierował projekt do Komisji Ustawodawstwa
i Praworządności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na wspólnych posiedzeniach Komisji Ustawodawstwa
i Praworządności oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w dniach 3 i 17 lipca oraz 11 września 2002 r.

Wnioskodawcy upoważnili do ich reprezentowania w dalszych pracach nad tym projektem senatora Adama Gierka.

Sprawozdawcą połączonych komisji w tej sprawie będzie senator Teresa Liszcz.

7)

Drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw.

druki senackie nr 171, 171S

Projekt został przedstawiony przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności.

Projekt, w którym proponowane jest ustanowienie 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw jest odpowiedzią na apel Ogólnopolskiego Forum na Rzecz Ofiar Przestępstw.

Marszałek Senatu w dniu 18 lipca 2002 r. skierował projekt do Komisji Ustawodawstwa.

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Komisji Ustawodawstwa
i Praworządności w dniu 11 września 2002 r.

Wnioskodawcy upoważnili do ich reprezentowania w dalszych pracach nad tym projektem senator Teresę Liszcz.

Sprawozdawcą połączonych komisji w tej sprawie będzie senator Teresa Liszcz.