Ostatnia zmiana pliku: 12.07.2004 r.

63. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI
2 i 3 czerwca 2004 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1566, 1566-A, 2450, 2450-A
druk senacki nr 705, 705A, 705B, 705Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2007, 2451, 2451-A
druk senacki nr 706, 706A,706Z, 723 (wniosek Komisji Ustawodawstwa i Praworządności o podjęcie inicjatywy ustawodawczej)
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

3.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. (Senat przyjął projekt ustawy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy)
druk senacki nr 723
Uchwała, opis w Diariuszu

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. (Senat odrzucił ustawę)
druki sejmowe nr 331, do druku 331, do druku 331, 2442, 2442-A
druki senackie nr 707, 707A, 707B, 707Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2719, 2905, 2905-A
druk senacki nr 704, 704A, 704Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy wielostronnej
w sprawie opłat trasowych, sporządzonej w Brukseli dnia 12 lutego 1981 r.
(Ustawa przyjęta bez pop
rawek)
druki sejmowe nr 2666, 2812
druki senackie nr 701, 701A, 701B,
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o zmianie i uzupełnieniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 1987 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2550, 2741
druki senackie nr 702, 702A, 702B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2641, 2740
druki senackie nr 703, 703A, 703B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

9)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z dnia 30 listopada 2000 r. sporządzonego na podstawie artykułu 43 ustęp 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencji o Europolu) zmieniającego artykuł 2 oraz Załącznik do tej Konwencji. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 28852918
druki senackie nr 716, 716A, 716B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

10)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu
z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu.
(Ustawa przyjęta bez poprawek)

druki sejmowe nr 28862919
druki senackie nr 717, 717A, 717B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

11)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu
z dnia 23 lipca 1996 r. sporządzonego na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji o ustanowieniu Europejskiego Urzędu Policji.
(Ustawa przyjęta bez poprawek)

druki sejmowe nr 28872920
druki senackie nr 718, 718A, 718B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

12)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu
z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu.
(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 28882921
druki senackie nr 719, 719A, 719B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

13)

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu), sporządzonego w oparciu o artykuł 43 ustęp 1 tej Konwencji. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 28892922
druki senackie nr 720, 720A, 720B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

14)

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. (Senat przyjął projekt ustawy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy)
druki senackie nr 675, 675S
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

15.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie polityki karnej w Polsce. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 710, 710S, 710X
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

16.

Trzecie czytanie projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki. (Senat przyjął projekt ustawy i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy)
druki senackie nr 519, 519S, 519X
Więcej informacji o punkcie
Uchwała, opis w Diariuszu

 

17.

Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2003 r. (Senat zapoznał się z informacją)
druk senacki nr 676
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

 

18.

Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o swojej działalności w 2003 r. wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów ustawy. (Senat zapoznał się z informacją)
druk senacki nr 610
Więcej informacji o punkcie, opis w Diariuszu

 

19)

Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 725
Uchwała, opis w Diariuszu

 


UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.

* * *

Sprawozdanie stenograficzne

Opis posiedzenia w Diariuszu