Ostatnia zmiana pliku: 7 stycznia 2005 r.

69. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJI

29 i 30 września oraz 14 października 2004 r.


Złożenie ślubowania przez senatorów wybranych w wyborach uzupełniających w dniu 12 września 2004 r.

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 3160 i 3184
druki senackie nr 790, 790A, 790B, 790Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2695, 3123 i 3123-A
druki senackie nr 788, 788A i 788B, 788Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2426, 3145 i 3145-A
druki senackie nr 789, 789A, 789Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2782 i 3084
druki senackie nr 781, 781A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pozbawianiu uprawnień do kierowania pojazdami, sporządzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r.
druki sejmowe nr 3074 i 3130 (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki senackie nr 782, 782A i 782B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3099 i 3128
druki senackie nr 784, 784A i 784B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3100 i 3129
druki senackie nr 785, 785A i 785B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.
druki sejmowe nr 3079 i 3127 (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki senackie nr 783, 783A i 783B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3095 i 3153
druki senackie nr 786, 786A i 786B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskiwanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3096 i 3154
druki senackie nr 787, 787A i 787B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach finansowania nauki. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2794, 3124 i 3124A
druki senackie nr 797 797A i 797B, 797Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2964, 3143 i 3143A
druki senackie nr 793, 793A i 793Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 3172 i 3205
druki senackie nr 792, 792A i 792B, 792Z
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2783, 3144 i 3144-A
druki senackie nr 798, 798A
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia dotyczącego trzeciej zmiany Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD), sporządzonego na Rodos dnia 25 czerwca 2003 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3163 i 3177
druki senackie nr 796, 796A i 796B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o wzajemnej pomocy w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 26 lutego 2004 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3161 i 3195
druki senackie nr 794, 794A i 794B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3162 i 3202
druki senackie nr 795, 795A i 795B
Opinia
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. (Senat odesłał projekt ustawy do komisji)
druki senackie nr 548 i 548S
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu

19.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powstania pomnika "Macierz - Polonii". (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 769 i 769S
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

20.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 65. rocznicy utworzenia państwa podziemnego. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 802, 802S
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

21.

Odwołanie z funkcji członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Tomasza Gobana-Klasa. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 791
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

22.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Jerzego Pieniążka. (Senat nie wyraził zgody)
druk senacki nr 726
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

23.

Wybór Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 804
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała

24.

Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 803
Więcej informacji o punkcie
Opis w Diariuszu
Uchwała


Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

 

 

UWAGA! Druki sejmowe są plikami w formacie pdf skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl
UWAGA!
Do odczytania niektórych druków sejmowych w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.