Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

druki sejmowe nr 3756, do druku 3756 3758, do druku 3758, 3759, do druku 3759 i 3803

druk senacki nr 914

Były to: prezydencki oraz poselskie projekty ustaw (2).

Do reprezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych została upoważniona Jolanta Szymanek - Deresz Szef Kancelarii Prezydenta RP.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Projekty określają zasady, warunki i tryb postępowania, w wyniku którego publiczne zakłady opieki zdrowotnej będą mogły skorzystać z pożyczki udzielonej im przez Skarb Państwa na zaspokojenie roszczeń finansowych, będących wynikiem wejścia w życie w dniu 1 stycznia 2001 r. ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 22 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 kwietnia 2005 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w tej sprawie odbyło się 30 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (33) (druk nr 914A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krystyna Sienkiewicz.