Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3333, 3669 i 3669-A

druki senackie nr 898, 898A, 898B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu dostosowanie krajowego porządku prawnego do aktualnego stanu prawa Unii Europejskiej w zakresie problematyki cudzoziemców. Ustawa m. in. przewiduje: możliwość przekraczania granicy przez cudzoziemców będących członkami załóg statków morskich w celu zejścia na ląd i pobytu w granicach miasta portowego na podstawie przepustek, uwzględnienia szczególną pozycję ofiar handlu ludźmi i przyznaje im dodatkowe uprawnienia, wprowadza przepisy dotyczące prawa do łączenia rodzin, wprowadza nową instytucję "zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE", reguluje kwestię tranzytu cudzoziemca drogą powietrzną, zmienia przepisy dotyczące wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 3 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 kwietnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 marca 2005 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 16 i 17 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (19 ) (druk nr 898A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Mańkut.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego w tej sprawie odbyło się 15 i 17 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy ( 19 ) (druk nr 898B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Lesław Podkański.