Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

druki sejmowe nr 3747, 3777, 3777-A

druki senackie nr 912, 912A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Projekt wprowadza nowe regulacje dotyczące dopuszczania do obrotu, wytwarzania, obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi. Projekt określa m. in. jakie formalne obowiązki powinien spełnić importer produktów leczniczych, aby uzyskać zezwolenie na import oraz wprowadza upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia , wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia, wzoru zezwolenia na import, wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia.

Sejm uchwalił ustawę na 99 posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 kwietnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w tej sprawie odbyło się 22 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy ( 9 ) (druk nr 912A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Pawłowski.