Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opłatach abonamentowych.

druki sejmowe nr 3458, 3459, 3460, 3493, 3604, do druku 3604, 3701, 3701-A

druki senackie nr 900, 900A

Były to: rządowy oraz poselskie projekty ustaw (4).

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury.

Ustawa reguluje obowiązek uiszczania opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. Określa wysokość opłat abonamentowych oraz krąg podmiotów zwolnionych od uiszczania opłaty. Wprowadza obowiązek rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych w placówkach operatora publicznego (operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe). Zgodnie z ustawą opłaty abonamentowe mają być uiszczane za pośrednictwem operatora publicznego, na rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z przeznaczeniem wyłącznie na realizację misji publicznej zdefiniowanej w ustawie o radiofonii i telewizji.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 3 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 marca 2005 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 18 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (10) (druk nr 900A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Matuszak.