Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2521, 2522, 2522-A, do druku 2522, 3688, 3688-A

druki senackie nr 908, 908A, 980B

Były to: rządowy oraz poselski projekty ustaw.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Zmiany wprowadzane przez ustawę zmierzają do umocnienia pozycji członków spółdzielni oraz dokładniej określają ich prawa i obowiązki wobec spółdzielni. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych m.in. stanowi, że małżonkowi członka spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni oraz, że na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z nim umowę o przekształcenie tego prawa na własnościowe i odpowiednio - z własnościowego na odrębną własność lokalu. Zmiany w Prawie spółdzielczym m. in. precyzują prawa i obowiązki członków spółdzielni w tym warunki, na jakich członek może być wykluczony ze spółdzielni, wprowadzają możliwość zaskarżania do sądu uchwały sprzecznej z ustawą.

Sejm uchwalił ustawę na 99 15 posiedzeniu w dniu 11 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 kwietnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2005 r. skierował ustawę do:

- Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury,

- Komisji Ustawodawstwa i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności w tej sprawie odbyło się 23 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy ( 43) (druk nr 908A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Teresa Liszcz.

Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 30 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy ( 18) (druk nr 908B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sergiusz Plewa.