Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

druki sejmowe nr 3191, 3677, 3677-A

druki senackie nr 896, 896A, 896B, 896C

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Nowelizacja doprecyzowuje zasady rozliczeń za wodę i ścieki pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, oraz przepisy dotyczące wyposażenia organów gminy w instrumenty ułatwiające kontrolę ustalania taryf za wodę i ścieki. Ponadto przepisy ustawy uzupełniono o wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z regulacji ustawy wyłączono przedsiębiorców, których główna działalność nie dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. Nowelizacja aktualizuje także dotychczasowe definicje legalne.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 3 marca 2005 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 marca 2005 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 3 kwietnia 2005 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 marca 2005 r. skierował ustawę do:

- Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Ochrony Środowiska.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się 15 i 17 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 896A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Niski.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 18 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 896B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Spychalski.

 

Posiedzenie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 30 marca 2005 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 896C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zofia Skrzypek-Mrowiec.