Ostatnia zmiana pliku: 3.08.2006 r.

SPIS DRUKÓW SENACKICH

od 150 do 199

VI kadencja

Wszystkie druki są w formacie PDF

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

199

2006-07-14

Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

16

199A

2006-07-26

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

16

198

2006-07-14

Ustawa o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

16

198A

2006-07-26

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

16

198B

2006-07-26

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

16

198Z

2006-08-03

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

16

197

2006-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

197A

2006-07-18

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

196

2006-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

 

196A

2006-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

 

195

2006-07-14

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

 

195A

2006-07-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

 

194

2006-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

15

194A

2006-07-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

15

194Z

2006-07-19

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

15

193

2006-07-14

Ustawa o dokumentach paszportowych.

15

193A

2006-07-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o dokumentach paszportowych

15

193B

2006-07-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o dokumentach paszportowych

15

193Z

2006-07-20

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o dokumentach paszportowych

15

192

2006-07-14

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.

15

192A

2006-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.

15

191

2006-07-14

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

15

191A

2006-07-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

15

191B

2006-07-18

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

15

190

2006-07-14

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

 

190A

2006-07-18

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

 

190B

2006-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

 

189

2006-07-14

Ustawa o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

15

189A

2006-07-18

Sprawozdanie Komisja Zdrowia o ustawie o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

15

189Z

2006-07-19

Sprawozdanie Komisja Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.

15

188

2006-07-06

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2007 Rokiem Miasta Krakowa.

16

188O

2006-07-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2007 Rokiem Miasta Krakowa.

16

187

2006-07-03

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2005 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

16

186

2006-07-05

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący wyboru przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

14

185

2006-07-05

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

14

184

2006-07-05

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący odwołania przewodniczącej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

14

183

2006-06-26

Ustawa o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

15

183A

2006-06-29

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

15

183B

2006-07-04

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

15

182

2006-06-26

Ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

15

182A

2006-07-29

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

15

181

2006-06-26

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw

14

181A

2006-07-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw

14

181A2

2006-07-05

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw

14

180

2006-06-26

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

15

180A

2006-06-29

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

15

179

2006-06-26

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

15

179A

2006-07-18

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

15

179Z

2006-07-20

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

15

178

2006-06-26

Ustawa o spółdzielni europejskiej.

15

178A

2006-07-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o spółdzielni europejskiej

15

177

2006-06-26

Ustawa o paszach

15

177A

2006-07-07

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o paszach

15

177Z

2006-07-10

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o paszach

15

176

2006-06-12

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

14

176A

2006-06-29

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

14

175

2006-06-12

Ustawa o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

13

175A

2006-06-19

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

13

174

2006-06-12

Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

14

174A

2006-06-20

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

14

173

2006-06-12

Ustawa o ratyfikacji Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r.

14

173A

2006-06-20

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r.

14

173B

2006-06-29

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o ratyfikacji Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r.

14

172

2006-06-08

Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2005 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

15

171

2006-06-26

Wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

14

170

2006-06-21

Projekt uchwały w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych.

14

170O

2006-07-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych.

14

169

2006-06-21

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmiany w składzie komisji senackiej

13

168

2006-06-13

Projekt uchwały w sprawie uczczenia 50-tej rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956

13

168S

2006-06-20

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uczczenia 50-tej rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 (druk nr 168)

13

167

2006-06-08

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

14

167S

2006-06-27

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

14

167X

2006-07-05

Dodatkowe sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

14

166

2006-05-29

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

13

166A

2006-06-06

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

13

165

2006-05-29

Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

12

165A

2006-06-05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

12

164

2006-05-29

Ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

12

164A

2006-06-05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej ustawie o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

12

163

2006-05-29

Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

12

163A

2006-06-05

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej ustawie o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

12

162

2006-05-29

Ustawa o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw

13

162A

2006-06-08

Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw

13

162Z

2006-06-21

Sprawozdanie Komisji Zdrowia (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw

13

161

2006-05-29

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

13

161A

2006-06-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

13

161B

2006-06-06

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o ustawie o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

13

160

2006-06-06

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

12

159

2006-05-29

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze

13

159A

2006-06-06

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze

13

158

2006-05-29

Ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

13

158A

2006-06-06

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

13

158Z

2006-06-21

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

13

157

2006-05-24

Sprawozdanie "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2005 r."

 

156

2006-05-24

Projekt uchwały w 30. rocznicę wydarzeń radomskich

13

155/156S

2006-06-06

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie 30. rocznicy Radomskiego Czerwca (druk nr 155) oraz o projekcie uchwały w 30. rocznicę wydarzeń radomskich (druk nr 156)

13

155

2006-05-24

Projekt uchwały w sprawie 30. rocznicy Radomskiego Czerwca

13

154

2006-05-09

"Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2005".

12

153

2006-05-12

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczący zmian w składach komisji senackich

11

152

2006-05-12

Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

12

152A

2006-05-24

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

12

152B

2006-06-01

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

12

152Z

2006-06-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

12

151

2006-05-12

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

11

151A

2006-05-16

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

11

150

2006-05-12

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r.

12

150A

2006-05-16

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r.

12

150B

2006-05-17

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r.

12