Spis opinii i ekspertyz

Poglądy wyrażone w opiniach i ekspertyzach nie mogą być traktowane jako wiążąca wykładnia przepisów prawa

Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa 2005

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość opracowania nie może być bez zgody wydawcy - Kancelarii Senatu - reprodukowana, użyta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych.

Nr zeszytu/ dokument w wersji PDF

Tytuł

Autor

do druku/ inne informacje

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

Aldona Figura
Biuro Legislacyjne

Druk nr 536

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych

Aldona Figura
Biuro Legislacyjne

Druk nr 535

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 535

 pdf

Opinia do ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 533

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 532

 pdf

Opinia do ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 531

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 530

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 529

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 527

 pdf

Opinia do ustawy o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r.

Aldona Figura
Biuro Legislacyjne

Druk nr 526

 pdf

Opinia do ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 525

 pdf

Opinia o ustawie o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 524

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 523

pdf

Opinia do ustawy o Karcie Polaka

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 520

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 518

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 517

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 516

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 515

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 513

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 512

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Aldona Figura
Biuro Legislacyjne

Druk nr 511

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 510

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 509)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 509

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 508

 pdf

Opinia o ustawie o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 507

 pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 506

 pdf

Opinia do ustawy o dotacji przeznaczonej dla przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 498

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 497

 pdf

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Renata Bronowska
Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 496

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 494

 pdf

Opinia do ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 493

 pdf

Opinia do ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 492

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 491

 pdf

Propozycje poprawek do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 490

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 489

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 488

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 487

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 486

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 485

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 484

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 483

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 482

 pdf

Opinia do ustawy o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 481

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 479

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 478

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 477

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 476

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 475

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 474

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 473

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 466

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 465

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Renata Bronowska
Agata Karwowska-Sokołowska
Piotr Magda
Beata Mandylis
Aleksandra Sulkowska
Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 464

 pdf

Opinia do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 463

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 462

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 461

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych (druk nr 458)

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 458

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk nr 457)

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 458

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 456)

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 456

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o muzeach

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 454

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 453

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 451)

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 451

pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej (druk nr 450)

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 450

pdf

Opinia do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 449)

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 449

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (druk nr 448)

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 448

 pdf

Opinia do ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii (druk nr 447)

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 447

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (druk nr 445)

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 445

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 444)

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 444

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 443

 pdf

Opinia o ustawie o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (druk nr 442)

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 442

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druk nr 441)

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 441

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 440)

Beata Mandylis
Aldona Figura
Biuro Legislacyjne

Druk nr 440

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 438)

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 438

 pdf

Opinia o ustawie o licencji syndyka (druk nr 437)

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 437

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 436)

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 436

 pdf

Opinia do ustawy o lekarzu sądowym (druk nr 435)

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 435

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 434

pdf

Opinia do ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 433

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 432)

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 432

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 431)

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 431

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 430

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 428)

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 428

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 422

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 420

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 419

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o podatku rolnym

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 418

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 417

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 416

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 415

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 409

pdf

Opinia do ustawy o nadaniu Śląskiej Akademii Medycznej imienia Ludwika Waryńskiego w Katowicach nazwy "Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach"

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 408

 pdf

Uwagi do ustawy o nawozach i nawożeniu

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 407

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 405

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 404

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 400

 pdf

Opinia do ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 399

 pdf

Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym

dr Piotr Radziewicz

Druk nr 399

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 398

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 397

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 396

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 395)

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 395

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 394

 pdf

Opinia o ustawie o kompatybilności elektromagnetycznej

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 393

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 392

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2006 r.

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 391

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 390

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 389

 pdf

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 386

 pdf

Opinia na temat ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 385, 385-A)

dr Jerzy Jendrośka, Uniwersytet Opolski
dr Jan Jerzmański, Uniwersytet Opolski
dr Marcin Stoczkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
radca prawny Magdalena Bar
Centrum Prawa Ekologicznego

Druk nr 385

 pdf

Opinia na temat zmiany proponowanej w pkt 2 projektu uchwały Senatu w sprawie ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Magdalena Bar
radca prawny
Centrum Prawa Ekologicznego

Druk nr 384

 pdf

Opinia na temat ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Hanna Kaśnikowska i Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 384

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 383

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 382

 pdf

Opinia do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 381

 pdf

Opinia prawna dla Senatu RP o ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

dr Jacek Skoczyński
Katedra Prawa Pracy
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

Druk nr 381

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 380

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 379

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, przyjętego w Kingston dnia 27 marca 1998 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 378

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, przyjętej na VII Spotkaniu Państw-Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza w dniu 23 maja 1997 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 377

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 376

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 375

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 374

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 373

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 372

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy - Kodeks pracy

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 371

pdf

Opinia prawna w przedmiocie zgodności z prawem Unii Europejskiej zmian w przepisach podatkowych dotyczących darowizn żywności dokonywanych przez podatników podatku od towarów i usług na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Dr Ryszard Sowiński
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Wydział Prawa i Administracji
Poznań

 

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 363

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 362

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 361

 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 360

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 359

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw

Hanna Kaśnikowska i Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 358

 pdf

Opinia do ustawy zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 357)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 357

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 356

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 355

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 354

pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 stycznia 2007 r. ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 349

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 stycznia 2007 r. ustawie o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 348

 pdf

Opinia do ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 347

 pdf

Opinia do ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (druk nr 346)

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 346

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 344

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk nr 343)

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 343

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 342

OE-067
 pdf

Opinie na temat możliwości ponownego wprowadzenia przepisu, do nowelizowanej ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne, uprawniającego sąd lustracyjny do umorzenia postępowania w razie niemożliwości wydania orzeczenia o prawdziwości oświadczenia lustracyjnego ze względu na brak dostatecznych dowodów

Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński
Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej Murzynowski
Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Piotr Kruszyński
Uniwersytet Warszawski

Druk nr 342

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 341)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 342

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 340

OE-58
pdf

Problemy integracji, wyrównywania szans i aktywizacji osób niepełnosprawnych w Polsce

Antonina Ostrowska

 

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 337

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 336

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 335

pdf

Opinia do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk nr 334)

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 334

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym (druk senacki nr 333)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 333

pdf

Opinia do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 332

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz ustawy o kulturze fizycznej

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 331

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (druk nr 330)

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 330

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 329)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 329

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 328

pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 327

pdf

Opinia do projektu ustawy budżetowej na 2007 r. w części rolnictwo

Prof. Dr hab. Andrzej Czyżewski,
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej AE w Poznaniu

Druk nr 324

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej (druk nr 323)

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 323

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 322

pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 321

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 320)

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 320

pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 319

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (druk nr 318)

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 318

 pdf

Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (druk nr 318)

Piotr Radziewicz
Biuro Legislacyjne

Druk nr 318

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 317

 pdf

Opinia do ustawy o nadaniu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" (druk nr 316)

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 316

pdf

Opinia do ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 312

pdf

Opinia do ustawy o zmianach organizacyjnych w niektórych organach administracji rządowej i jednostkach im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 311

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 309

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

A. Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 307

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

A. Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 306

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności

A. Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 303

pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 grudnia 2006 r. ustawie o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 302

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 301

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 300

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 299

pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 298

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 293

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 292

pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 291)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 291

pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 290

pdf

Opinia do ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 289

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 16 listopada 2006 r. ustawie o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 288

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

A. Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 285

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 284

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 282

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 281

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 280

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 277

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 275

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 274

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r.

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 273

 pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 272

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 271

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk 270

pdf

Opinia do ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk 269

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk 268

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 267)

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk 267

 pdf

Opinia do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk senacki nr 266)

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk 266

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 18 października 2006 r. ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk 265

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

A. Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk 264

pdf

Opinia do ustawy o opłacie skarbowej(druk senacki nr 263)

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk 263

pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk 262

pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 261)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk 261

pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 18 października 2006 r. ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk 254

 pdf

Opinia do projektu zmiany Regulaminu Senatu

Biuro Legislacyjne

Druk 254

pdf

Opinia do ustawy o likwidacji Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk 251

pdf

Opinia do ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (druk nr 249)

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk 249

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji o przystąpieniu Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie w dniu 19 czerwca 1980 roku, oraz do Pierwszego i Drugiego Protokołu w sprawie jej wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r.

A. Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 248

 pdf

Opinia w sprawie ustawy z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 246)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 246

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 244)

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 244

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 243

OE-55
pdf

Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka rodzinna

Józefina Hryniewicz
Irena Kowalska
Lucyna Nowak
Leszek Bosek

 

pdf

Opinia do ustawy o likwidacji niepojętych depozytów

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 240

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 września 2006 r. ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 239

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 238

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 237

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 237

pdf

Opinia do ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 235

pdf

Opinia w sprawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 234

pdf

Opinia do ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

A. Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 233

 pdf

Notatka w sprawie procedury legislacyjnej w Senacie dotyczącej ustawy o zmianie Konstytucji

Biuro Legislacyjne

Druk nr 232

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 231

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 230

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 225

pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 sierpnia 2006 r. ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 224

 pdf

Opinia do ustawy o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 223

pdf

Opinia do ustawy o podatku tonażowym

A. Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 222

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 221

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 220

pdf

Opinia do ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 217

 pdf

Opinia do ustawy o służbie cywilnej

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 216

OE-066
 pdf

Opinie dotyczące inicjatywy senackiej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu wojskowego

Krzysztof Kauba
Prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Druk nr 215

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o podpisie elektronicznym

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 214

pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

 

Druk nr 213

pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 212

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 211

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 210

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 209

pdf

Opinia do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 208

pdf

Opinia do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 207

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 21 lipca 2006 r. ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 206

pdf

Opinia do ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Renata Bronowska
Beata Mandylis
Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 205

pdf

Opinia o ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, a także o projekcie uchwały Senatu wnoszącej poprawki do ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Dr Dorota Lis-Staranowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Druk nr 205

pdf

Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP ustawy uchwalonej w dniu 21 lipca 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, a także zgodności z Konstytucją RP poprawek do tej ustawy zaproponowanych przez senacką Komisję Praw Człowieka i Praworządności

Prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak

Druk nr 205

 pdf

Opinia do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 201

pdf

Opinia do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 199

 pdf

Opinia do ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 198

pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 183

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 182

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 181

pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 180

pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 czerwca 2006 r. ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 179

pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 czerwca 2006 r. ustawie o spółdzielni europejskiej

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 178

pdf

Opinia do ustawy o paszach

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 177

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 176

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 175

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 174

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r.

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 173

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 166

 pdf

Opinia do ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

A. Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 165

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 162

 pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 161

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o prokuraturze

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 159

pdf

Opinia do ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 158

OE-52

Opinia w sprawie przejścia do budżetowania zadaniowego

Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN,
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej

 

OE-51

Opinia w sprawie proponowanych zmian w ustawie o finansach publicznych

Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN,
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku Białej

 

pdf

Opinia do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 152

 pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk senacki nr 151)

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 151

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r.

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 150

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. (druk senacki nr 149)

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 149

 pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

A. Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 148

 pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 147

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 145

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 144

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej

A. Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 143

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

A. Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 142

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został przyjęty przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie.

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 141

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 140

pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 139

pdf

Uwagi legislacyjne do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 133

 pdf

Dodatkowe uwagi legislacyjne do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 133A

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

A. Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 121

pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 120

pdf

Opinia w sprawie ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa (druk nr 117), ustawy o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa (druk nr 118) oraz ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa (druk nr 119)

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druki nr 117, 118 i 119

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

A. Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 116

 pdf

Opinia do ustawy o spółdzielniach socjalnych

A. Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 113

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu

A. Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 112

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku

A. Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 111

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.

M. Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 110

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi

A. Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 109

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r.

B. Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 108

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 107

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 106

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

A. Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 105

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 104

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 100

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

A. Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 99

 pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw

A. Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 98

 pdf

Opinia do ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 97

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 96

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Agata Karwowska-Sokołowska

Druk nr 95

 pdf

Opinia do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 93

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Traktatu między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

A. Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 92

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 2004 r.

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 91

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 88

pdf

Opinia do ustawy do ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych.

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 87

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 86

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 85

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 84

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 83

pdf

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej

prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Uniwersytet Warszawski

Druk nr 82

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej.

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 82

 pdf

Opinia do ustawy do ustawy o ratyfikacji Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, sporządzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 r.

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 81

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Kawy, sporządzonej w Londynie dnia 28 września 2000 r.

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 80

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie przeciwdziałania nadużyciom finansowym i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym ich interesy finansowe, sporządzonej w Luksemburgu w dniu 26 października 2004 r.

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 79

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 78

pdf

Opinia do ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 77

 pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 76

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 75

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 74

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 73

 pdf

Opinia o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (druk senacki nr 69)

R. Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 69

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r.

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 65

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r.

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 64

 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 63

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 62

pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 61

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 60

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 59

pdf

Opinia na temat ustawy z 26 stycznia 2006r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

dr Jerzy Jendrośka
r. pr. Magdalena Bar
dr Jan Jerzmański
Centrum Prawa Ekologicznego
Wrocław

Druk nr 59

pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 58

 pdf

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe

Dr Piotr Szymański
Kierownik Zakładu Interdyscyplinarnych Zastosowań Fizyki Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana
05-400 Otwock-Świerk

Druk nr 58

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 57

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 stycznia 2006 r. ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 56

OE-38
 pdf

Opinia dotycząca projektu ustawy budżetowej na rok 2006 - część 22 - Gospodarka wodna, część 41 - Środowisko, Plan finansowy NFOŚiGW, część 68 - Państwowa Agencja Atomistyki

Dr hab. Emilia Denek
prof. nadzwyczajny
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Druk nr 53

OE-35
pdf

Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2006 r. wraz z autopoprawką w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dział 0.10 cz.32,33,35 oraz w pozostałych częściach, a także planach finansowych na 2006 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Prof. zw.dr hab. Andrzej Czyżewski
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej AE w Poznaniu

 

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 50

 pdf

Opinia do ustaw: z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 47 ) z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 48 )

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 47 i 48

 pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 46

 pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 45

 pdf

Opinia do ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

Aleksandra Skorupka
Biuro Legislacyjne

Druk nr 44

 pdf

Opinia do ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 43

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 42

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 41

 pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Bożena Langner
Biuro Legislacyjne

Druk nr 40

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawie o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 39

 pdf

Opinia prawna o uchwalonej przez Sejm w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawie o Funduszu Kolejowym

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 37

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne

Druk nr 36

 pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 35

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 34

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 33

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne

Maciej Telec
Biuro Legislacyjne

Druk nr 32

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 31

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

Aleksandra Sulkowska
Biuro Legislacyjne

Druk nr 30

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 29

 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury

Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne

Druk nr 26

 pdf

Opinia prawna o projekcie uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Piotr Magda
Biuro Legislacyjne

Druk nr 23

 pdf

Opinia do projektu zmiany Regulaminu Senatu

Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne

Druk nr 19