Informacje dla dziennikarzy - Senat RP

ostatnia zmiana pliku: 19.10.2009 r.

Ile wynosi uposażenie i dieta senatora?

 

Wysokość diet i uposażenia parlamentarzystów reguluje ustawa z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Uposażenia dotyczy art. 25 ustawy. Zgodnie z nim senatorom w czasie sprawowania mandatu przysługuje uposażenie wypłacane miesięcznie. Odpowiada ono wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat. Obecnie jest to kwota 9892 zł 30 gr. brutto.

Uposażenie jest traktowane jako wynagrodzenie ze stosunku pracy. Nie przysługuje ono senatorom, którzy pozostając w stosunku pracy nie korzystają z urlopu bezpłatnego a także prowadzącym działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami oraz tym senatorom, którzy nie zawiesili prawa do emerytury lub renty. Do uposażenia przysługują dodatki w wysokości:

20% uposażenia dla pełniących funkcję przewodniczącego komisji, 15% - dla pełniących zastępców przewodniczącego komisji, 10% - dla przewodniczących stałych podkomisji. Marszałek zarządza obniżenie uposażenia i diety parlamentarnej o 1/30 za każdy dzień m.in. nieusprawiedliwionej nieobecności senatora na posiedzeniu Senatu lub Komisji.

Diet parlamentarnych dotyczy art. 42 ww ustawy. Diety są to środki finansowe na pokrycie wydatków poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju, wypłacane w zryczałtowanej wysokości 25% uposażenia miesięcznego. Dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych (w granicach określonych w odrębnych przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich) i nie może być zajęta w drodze egzekucji.

Cała dieta parlamentarna to obecnie 2473 zł 8 gr.