Informacje dla dziennikarzy - Senat RP

ostatnia zmiana pliku: 19.10.2009 r.

Ile trwa debata w Senacie?

 

Marszałek Senatu udziela głosu senatorom według kolejności zapisu. Pierwszym przemawiającym jest sprawozdawca, a jeżeli w komisji istniała rozbieżność, kolejnymi przemawiającymi są sprawozdawcy mniejszości komisji.

Przemówienie sprawozdawcy komisji nie może trwać dłużej niż 20 minut, a przemówienie senatora w dyskusji - dłużej niż 10 minut, chyba że marszałek Senatu dopuści dłuższy czas przemówień.

W dyskusji nad daną sprawą senator może zabierać głos tylko dwa razy. Powtórne przemówienie senatora w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 5 minut.

O przedłużeniu czasu przemówienia lub o dodatkowym udzieleniu mówcy głosu decyduje marszałek.

Przed przystąpieniem do dyskusji senatorowie mogą też zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania do sprawozdawcy w związku z referowanym projektem lub problemem. Na zapytania sprawozdawca udziela odpowiedzi.

Senatorowie mogą również zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż 1 minutę zapytania związane z omawianym punktem porządku obrad, do obecnych na posiedzeniu osób i w sprawach kierowanych przez nie urzędów lub instytucji.

Marszałek Senatu może zwrócić uwagę senatorowi, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad, przywołaniem senatora "proszę do rzeczy". Po dwukrotnym przywołaniu senatora "proszę do rzeczy" marszałek może odebrać mu głos.

Cały Regulaminu Senatu znajduje się na stronie:

http://www.senat.gov.pl/senatrp/ustawy/regulami/regulamin.pdf