Następny fragment, spis treści


POSIEDZENIA SENATU

4. posiedzenie Senatu

W dniach 15 i 16 stycznia br. odbyło się 4. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie Krystyna Bochenek, Zbigniew Romaszewski i Marek Ziółkowski.

Porządek posiedzenia zawierał jeden punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008.

Senat wprowadził poprawki do ustawy budżetowej

Sejm uchwalił budżet 19 grudnia ub.r. Ustawa zakłada, że dochody wyniosą 281,8 mld zł, a wydatki - 308,89 mld zł, przy deficycie 27,09 mld zł. Budżet oparto na założeniach, że realny wzrost PKB wyniesie 5,5%, a średnioroczna inflacja - 2,3%.

Komisja Gospodarki Narodowej, po rozpatrzeniu ustawy w zakresie przydzielonym bezpośrednio komisji oraz po zapoznaniu się z opiniami innych komisji senackich, zarekomendowała Izbie przyjęcie 8 poprawek do budżetu. Sprawozdanie komisji przedstawił senator Kazimierz Kleina.

Komisja zaproponowała m.in. poprawkę zakładającą przekazanie ponad 92 mln zł na utworzenie około 2 tys. etatów dla żołnierzy nadterminowych. Środki te mają być przesunięte z wydatków bieżących na obronę narodową.

Komisja poparła też przesunięcia środków w ramach budżetu resortu obrony i służb specjalnych. Zaproponowana poprawka zwiększa o 15 mln 642 tys. zł wydatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kosztem wydatków Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, co ma służyć wyrównaniu wynagrodzeń w tych służbach.

Senatorowie poparli też przesunięcie 2,442 mln zł z budżetu Naczelnego Sądu Administracyjnego do Sądu Najwyższego.

Podczas debaty Ministerstwo Finansów reprezentowali minister Jan Vincent-Rostowski i sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska.

Szef resortu finansów w swym wystąpieniu przedstawił priorytety polityki gospodarczej rządu. Zapowiedział ograniczenie wzrostu długu publicznego, zmniejszenie obciążeń fiskalnych i wzrost wydatków rozwojowych. Dodał, że kolejnymi priorytetami są: prywatyzacja, liberalizacja gospodarki i przygotowanie Polski do wprowadzenia euro.

Zdaniem ministra, w ramach reformy finansów publicznych konieczna jest poprawa jakości takich usług publicznych, jak edukacja, system emerytalny i ochrona zdrowia. Podkreślił, że środki na te usługi mają być wydawane efektywnie, w czym pomoże wprowadzenie systemu budżetu zadaniowego.

Minister zapowiedział też aktywizację zawodową osób powyżej 50. roku życia. Jego zdaniem około miliona osób, które ukończyły 50 lat, może powrócić na rynek pracy, jeśli zostaną im zapewnione odpowiednie warunki.

Szef resortu finansów zapowiedział wprowadzenie w 2009 r. dwóch stawek podatku PIT - 18% i 32% - oraz dalsze obniżanie podatku w następnych latach. "Zdecydowani jesteśmy utrzymać uchwalone przez poprzedni rząd obniżki składki rentowej i wchodzące w życie w 2009 roku obniżki stawek PIT. W następnych latach będziemy kontynuować obniżki stawek tego podatku. To umożliwi wzrost dochodu narodowego" - powiedział. "Z czasem chcemy też zmniejszyć obciążenie CIT" - dodał.

Podczas dyskusji senatorowie zgłosili liczne poprawki do ustawy. Senat przegłosował ogółem 183 poprawki do budżetu i przyjął 16 z nich. Budżet poparło 56 senatorów, przeciw było 39, od głosu wstrzymał się jeden senator.

Pierwsza spośród przyjętych poprawek zwiększa przewidywane dochody sądów apelacyjnych o 89 mln zł oraz zmniejsza o 20 mln zł wydatki przewidziane w rezerwie celowej na budowę północnej obwodnicy Rzeszowa z przeznaczeniem całej kwoty (109 mln zł) na wydatki w części: Sprawiedliwość. Wydatki te zostały podzielone w następujący sposób: 9,5 mln zł na wydatki bieżące na centralne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, 5 mln zł na wydatki bieżące jednostek powszechnych prokuratury oraz 25 mln zł na wydatki majątkowe prokuratury. Największa kwota została skierowana na realizację zadań majątkowych w więziennictwie - 69 mln 500 tys. zł.

Następna poprawka ma na celu oddłużenie przewoźnika kolejowego. W tym celu zwiększono o 1 mld 383 mln dotacje i subwencje na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, zmniejszając o tę kwotę dotacje i wydatki majątkowe przeznaczone na infrastrukturę kolejową, w tym wydatki przewidziane na modernizację linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa-Gdynia.

Trzecia poprawka zwiększa o 16 mln 671 tys. zł wydatki części: Zdrowie w rozdziale - Programy polityki zdrowotnej, z przeznaczeniem na program "Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne", kosztem zmniejszenia środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich i senatorskich.

Kolejna poprawka zwiększa o 2 mln 442 tys. zł wydatki Sądu Najwyższego kosztem wydatków Naczelnego Sądu Administracyjnego. Poprawka przywraca Sądowi Najwyższemu część kwoty 9 mln zł, która w trakcie prac nad budżetem w Sejmie została tej instytucji odebrana. Kwota 2 mln 442 tys. zł pochodzi z wygospodarowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny planowanych wydatków inwestycyjnych na rok 2008.

Następna poprawka zwiększa o 750 tys. zł wydatki bieżące Trybunału Konstytucyjnego w rozdziale - Naczelne organy sądownictwa, zmniejszając jednocześnie wydatki Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz inne wydatki Trybunału Konstytucyjnego. Poprawka zwiększa budżet Trybunału Konstytucyjnego, który został zmniejszony na etapie prac sejmowych o kwotę 1 mln zł. Kwota ta ma zapewnić utworzenie specjalnej komórki kontroli wstępnej pytań prawnych, a także podwyżki wynagrodzeń dla asystentów sędziów trybunału.

Inna poprawka zwiększa o 6 mln zł wydatki bieżące jednostek budżetowych Państwowej Inspekcji Pracy kosztem zmniejszenia wydatków majątkowych na rezerwę celową przeznaczoną na skomunikowanie drogi krajowej nr 4 i nr 19 z węzłami planowanej autostrady A-4 i drogi ekspresowej S-19. Celem poprawki jest przywrócenie Państwowej Inspekcji Pracy części środków budżetowych, zredukowanych w trakcie prac sejmowych.

Kolejna poprawka dokonuje przesunięcia etatów i środków na wynagrodzenia pomiędzy częścią 16: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i częścią 19: Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. Celem poprawki jest zapewnienie środków związanych z przeniesieniem zespołu do spraw budżetu zadaniowego do Ministerstwa Finansów.

Następna poprawka ma na celu zagwarantowanie środków na kontynuację prac rewaloryzacyjno-remontowych zespołu budynków klasztornych monasteru w Supraślu, z kwotą dotacji i subwencji 1 mln 500 tys. zł, poprzez utworzenie nowej rezerwy celowej. Rezerwę tworzy się kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków w części: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Poprawka nr 9 przesuwa 92 mln 928 tys. zł w ramach budżetu części: Obrona narodowa, w celu zwiększenia o ponad 2 tys. liczby etatów dla żołnierzy nadterminowych.

Poprawka nr 10 zwiększa środki na wynagrodzenia w części Sprawiedliwość o kwotę 22 mln 330 tys. zł kosztem zmniejszenia o tę kwotę dotacji i subwencji przeznaczonych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.

Poprawka nr 11 zmniejsza o 3 mln 936 tys. zł wydatki części: Środowisko w rozdziałach: Szkoły zawodowe oraz Internaty i bursy szkolne, zwiększając o tę kwotę część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dwunasta poprawka zwiększa o 15 mln 642 tys. zł wydatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego kosztem wydatków Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, w celu wyrównania wynagrodzeń w tych służbach.

Poprawka nr 13 uzupełnia tytuł jednej z rezerw celowych o wskazanie, iż jest przeznaczona również na finansowanie programów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Następna poprawka porządkuje tabelę dotyczącą gospodarstw pomocniczych w części: Rolnictwo. Poprawka wynika z braku informacji w czasie projektowania budżetu o gospodarstwach pomocniczych szkół rolniczych nowo przejętych przez Ministra Rolnictwa.

Piętnasta poprawka powoduje wewnętrzne przesunięcie 7 etatów wraz z wynagrodzeniami w części: Sprawiedliwość.

Ostatnia, 16. poprawka porządkuje wykaz programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013, zawarty w załączniku nr 16. Zapisane w tym załączniku kwoty wydatków na niektóre programy zostały podane tysiącach euro zamiast w tysiącach złotych.

Oświadczenia

Oświadczenia złożyli senatorowie: Sławomir Sadowski, Stanisław Gorczyca, Tadeusz Skorupa, Janina Fetlińska, Zbigniew Szaleniec, Zbigniew Cichoń, Grażyna Sztark, Norbert Krajczy, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Barbara Borys-Damięcka, Waldemar Kraska, Roman Ludwiczuk, Krzysztof Piesiewicz, Antoni Motyczka, Andrzej Person, Ryszard Knosala, Bohdan Paszkowski, Henryk Woźniak, Stanisław Bisztyga, Piotr Zientarski, Ryszard Bender, Andrzej Owczarek, Janusz Rachoń, Czesław Ryszka, Michał Wojtczak, Władysław Dajczak, Piotr Głowski, Małgorzata Adamczak, Eryk Smulewicz, Jan Wyrowiński, Mieczysław Augustyn, Grzegorz Wojciechowski.

 


Następny fragment, spis treści