Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 23
20 listopada 2008 r.

obejmuje okres od 1 do 15 listopada 2008 r.

 

21 . posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach kapitałowych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie cywilnej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pracownikach samorządowych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Drugie czytanie projektu uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości
 • Drugie czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji
 • Pozostałe prace Izby:
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r.,
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 29. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 4 listopada 2008 r.
 • 12 listopada 2008 r.
 • 13 listopada 2008 r.
 • 14 listopada 2008 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"