Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  11. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad jedenastego posiedzenia
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków
 1   Powitanie gości
 1 1Sprawozdania Do kont. pkt. 1 Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków
Głosowanie nr: 2
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Piechniczek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Maciej Jankowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Banaś
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Lucjan Cichosz
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 2Dyskusja Senator Stanisław Gogacz
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Eryk Smulewicz
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Rafał Baniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Rafał Baniak
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Mariusz Witczak
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Lucjan Cichosz
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Meres
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jadwiga Rotnicka
 1 5Zapytania i odpowiedzi Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Jerzy Niewodniczański
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 5Zapytania i odpowiedzi Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Jerzy Niewodniczański
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rotnicka
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Wicemarszałek Marek Ziółkowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Cichoń
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Kleina
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 8 Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Mieczysław Augustyn
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Iwan
 1 9Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 1 9  Senator Stanisław Iwan
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Leon Kieres
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Małgorzata Adamczak
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Leon Kieres
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Rulewski
 110Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku.
 111Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Maciej Grubski
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Sidorowicz
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Gruszka
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Rachoń
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Norbert Krajczy
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Skorupa
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Kaleta
 111Zapytania i odpowiedzi Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusz Kamiński
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Maciej Grubski
 111Dyskusja Senator Henryk Górski
 111Dyskusja Senator Piotr Kaleta
 111Dyskusja Senator Jan Rulewski
 111Dyskusja Senator Wojciech Skurkiewicz
 111Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 3Złożone do protokołu Do kont. pkt. 3 Do kont. pkt. 3 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem trzecim porządku obrad
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Głosowanie nr: 3
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Głosowanie nr: 12
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Głosowanie nr: 13
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe
Głosowanie nr: 14
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 15, 16
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 17
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
Głosowanie nr: 18
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Sprawozdania Sprawozdanie połaczonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Kazimierz Kleina
 2 8Sprawozdania Senator Zbigniew Romaszewski
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Głosowanie nr: 19
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
Głosowanie nr: 20
 210  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 210Głosowanie Głosowanie
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r.
Głosowanie nr: 21
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 2 8Sprawozdania Do kont. pkt. 8 Senator Jan Rulewski
 2 8Sprawozdania Senator Tadeusz Skorupa
 2 8Sprawozdania Senator Stanisław Gorczyca
 2 8Sprawozdania Senator Stanisław Gogacz
 2 8Sprawozdania Senator Paweł Klimowicz
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Skorupę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Skorupę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Jaworskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Norberta Krajczego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Grubskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bohdana Paszkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Przemysława Błaszczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Gruszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ireneusza Niewiarowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Wojciecha Skurkiewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Grzyba
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Grzyba
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Macieja Klimę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Rachonia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Małgorzatę Adamczak
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Eryka Smulewicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Persona
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Henryka Woźniaka

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.