Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  53. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad pięćdziesiątego trzeciego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Witold Idczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Klimowicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Waldemar Kraska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Henryk Woźniak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Szewiński
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
podsekretarz stanu Magdalena Gaj
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
prezes Anna Streżyńska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Gogacz
 1 1Zapytania i odpowiedzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Jurcewicz
 1 1Dyskusja Senator Ryszard Knosala
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Zbigniew Szaleniec
 1 2  Senator Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Bohdan Paszkowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Bisztyga
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Władysław Dajczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jan Rulewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Tadeusz Gruszka
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Knosala
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Lilla Jaroń
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Jan Rulewski
 1 2Dyskusja Senator Władysław Dajczak
 1 2Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Zbigniew Cichoń
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca Paweł Klimowicz
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Zbigniew Wrona
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca Antoni Motyczka
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Kazimierz Wiatr
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Leon Kieres
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jerzy Szwed
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Grzegorz Wojciechowski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jerzy Szwed
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jerzy Szwed
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 6Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 6Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 7Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 7 Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Maciej Szpunar
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin św. abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Bisztyga
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Tadeusz Gruszka
 1 8Dyskusja Senator Rafał Muchacki
 1 8Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 2Złożone do protokołu Do kont. pkt. 2 Przemówienie senatora Ryszarda Knosali w dyskusji nad punktem drugim porządku obrad
 1 5Złożone do protokołu Do kont. pkt. 5 Do kont. pkt. 5 Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki w dyskusji nad punktem piątym porządku obrad
 1 8Złożone do protokołu Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 8 Przemówienie senatora Czesława Ryszki w dyskusji nad punktem ósmym porządku obrad
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca Stanisław Jurcewicz
 2 1Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
Głosowanie nr: 17
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Grażyna Sztark
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Głosowanie nr: 26
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 27
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 28
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowanie
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 29
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych
Głosowanie nr: 30
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.
Głosowanie nr: 31
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Przyjęcie opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61
Głosowanie nr: 32
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały  w 150. rocznicę urodzin św. abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)
 2 8Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 33
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w 150. rocznicę urodzin św. abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)
Głosowanie nr: 34
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 9Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 2 9Głosowanie Głosowanie
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
Głosowanie nr: 35
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: trzecie czytanie  projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 210Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca Piotr Głowski
 210Sprawozdania Senator Jerzy Chróścikowski
 210Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 36, 37
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Głosowanie nr: 38
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wniosku Komendanta Głównego Policji o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Wiesława Dobkowskiego
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Jan Dobrzyński
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Karczewski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 211Zapytania i odpowiedzi Senator Zdzisław Pupa
 211Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 211Głosowanie Tajne głosowanie
 211  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Wiesława Dobkowskiego
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ryszard Bender
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Stanisław Jurcewicz
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.